Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

„Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”

Data dodania: 15.03.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują ogólnopolski projekt „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk. Okres realizacji: 01.12.2016r. – 31.07.2019r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie: BEZPŁATNY

Cel projektu Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach. Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Uczestnicy projektu
Do udziału w projekcie zapraszamy średnie przedsiębiorstwa i ich pracowników, głównie kadrę zarządzającą wyższego i średniego szczebla - osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie, podnoszenie kompetencji i rozwój pracowniczy.
Średnie przedsiębiorstwo – definiowane jako przedsiębiorstwo, w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób).

Działania w projekcie

ETAP I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY – 45 WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

Uczestnicy wywiadów: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń średnich przedsiębiorstw oraz eksperci/ ekspertki


Cel badania: określenie specyfiki średnich firm i czynników wpływających na wdrażanie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, poznanie opinii oraz diagnozę potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań równościowych.

ETAP II OPRACOWANIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO

1. Opracowanie narzędzia (część informacyjna, część szkoleniowa) – eksperci
2. Powołanie Rady Programowej – przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; środowiska naukowego, środowiska biznesu

Cel: wypracowanie narzędzia dostosowanego do potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – praktyczne wskazówki i działania, wzory dokumentów i regulaminów – do bezpośredniego zastosowania, w tym wersja e-learningowa

ETAP III PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU- SEMINARIA DLA 40 PRZEDSIĘBIORSTW

Uczestnicy pilotażu: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń, specjaliści z działów współpracujących oraz osób pełniących te funkcje w średnich przedsiębiorstwach
Cel pilotażu: przetestowanie nowego narzędzia, wypracowanie rekomendacji w zakresie modyfikacji narzędzia
Program seminariów: audyt równościowy firmy, dobre praktyki, planowanie działań równościowych (harmonogram, zasoby), realizacja działań (zaangażowanie osób decyzyjnych, komunikacja wewnętrzna, ich ocena), ocena treści e-learningowych narzędzia
(2 dni x 8 godzin); (8 pilotaży x 15 osób)
Uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i opiekę trenerską.

ETAP IV OPRACOWANIE NARZĘDZIA DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Cel: wypracowanie finalnej wersji narzędzia dostosowanego do potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – praktyczne wskazówki i działania, wzory dokumentów i regulaminów –do bezpośredniego zastosowania, w tym wersja e- learning.

ETAP V PRZEPROWADZENIE SEMINARIÓW WDROŻENIOWYCH – 360 PRZEDSIĘBIORSTW

Uczestnicy seminariów: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń, specjaliści z działów współpracujących oraz osób pełniących te funkcje w średnich przedsiębiorstwach (po 2 os. z 1 przedsiębiorstwa)
Cel seminariów: wzrost kompetencji kadry średnich przedsiębiorstw w zakresie kwestii równościowych, wdrożenie narzędzia wspierającego równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych
Program seminariów: audyt równościowy firmy, dobre praktyki, planowanie działań równościowych (harmonogram, zasoby), realizacja działań (zaangażowanie osób decyzyjnych, komunikacja wewnętrzna, ich ocena), ocena treści e-learningowych narzędzia(1 dzień x 8 godzin);(48 seminariów x 15 osób)
Uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i opiekę trenerską.
W seminariach nie mogą brać udziału przedsiębiorstwa uczestniczące w pilotażu

ETAP VI WDROŻENIE DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH W 360 ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zakres działań: Średnie przedsiębiorstwa wdrażają/inicjują działania równościowe w 2 miesiące od udziału w seminarium
Wsparcie: 3 godziny indywidualnego doradztwa merytorycznego trenera dla każdego przedsiębiorstwa; stały kontakt z opiekunką ds. wdrożenia

ETAP VII OPRACOWANIE PODRĘCZNIKA DOBRYCH PRAKTYK

Zakres: dobre praktyki, antydyskryminacyjną i równościową analizę prawną, aktualne dane statystyczne dla średnich firm, kontekst kulturowy dot. kobiet w biznesie, rekomendacje i wytyczne na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach, korzyści biznesowe.
Podręcznik - część informacyjna i szkoleniowa (publikacja i wersja CD) Materiały będą w formie edytowalnej, gotowej do wykorzystania.
ETAP VIII Upowszechnianie rezultatów projektu
Zakres działań: organizacja 2 edycji konkurs na dobre praktyki w średnich firmach; promocja dobrych praktyk firm w mediach.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce