Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 10.06.2014 / Autor: Mateusz Kania

na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

W związku z realizacją projektu niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania  ofert na dostawę sprzętu w zakresie podanym poniżej.

 I.  Zamawiający

                Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

                ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

                NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 II. Przedmiot zapytania

 1. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA FS-1035MFP/DP (oprogramowanie urządzenia w języku polskim), bezpłatny serwis w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące) – szt. 1
 2. Laptop DELL Inspiron 15 3521 i3 3217U/7670M/4GB/500GB/ wraz z oprogramowaniem Windows 8 – szt. 1
 3. Zakup oprogramowania MS Office 2013 dla Użyt. Dom. i Małych Firm PL MLK – szt.1
 4. Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 na 24 m-ce – szt. 1
 5. WinRAR v. 4.x (1 licencja) – szt. 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Wymagania 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej dwie, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń.

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: KSWP, ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie.

V. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

 • cena - 100%;

VI. Termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 26.06.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.06.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. Osoby do kontaktu:

Iwona Zbróg – Koordynator Projektu, i_zbrog@kswp.org.pl

Przemysław Sipika – Główny Informatyk, p_sipika@kswp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

VII. Inne informacje: 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Uzupełnienie zapytania

W związku z informacjami o wycofaniu urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA FS-1035MFP/DP (brak urządzenia w magazynach), informujemy, iż dopuszczamy złożenie oferty z urządzniem Kyocera-Mita ECOSYS M2035dn, które posiada identyczne parametry a jest następcą modelu KYOCERA FS-1035MFP/DP.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce