Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowania dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego

Data dodania: 13.12.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.

Termin naboru: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 20.01.2017 r.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

-  Duże przedsiębiorstwa

-  Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania:

- regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

 do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,

 do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

 do 35 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla dużych przedsiębiorstw

 - pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 do 80% wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na kulturę.

Wysokość wsparcia projektów nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych

Projekty muszą wynikać z opracowanego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego planu działań, wynikającego ze sporządzonej dla danego terytorium strategii.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące m.in.:

-  budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową,

-  tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,

-  realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem,

-  projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej,

-  rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami  i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.

Rodzaje wydatków:

-  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe

-  wartości niematerialne i prawne.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu

-  roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych w tym zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup nieruchomości nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)

-  leasing finansowy.

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

 Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  41 260 46 63   41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce