Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga! Od 28 listopada 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Data dodania: 29.11.2013 / Autor: Mateusz Kania

rozpoczęła nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

 

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

                                          

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działa na terenie gmin:

Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Termin składania wniosków: od dnia 28 listopada 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r.

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju|” można składać wnioski na następujące działania:

1.       „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wsparcie następujących działań:

  • wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i produktu turystycznego, w zakresie:

- realizacji zadań inwestycyjnych przez nowe gospodarstwa agroturystyczne.

  • rolnictwo przyjazne środowisku, w zakresie:

- dostosowania gospodarstw do produkcji żywności ekologicznej potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami,

- tworzenia punktów sprzedaży produktów żywności wysokiej jakości,

  • system wsparcia dla przedsiębiorców i rolników, w zakresie:

- tworzenia punktów sprzedaży oferujących lokalne produkty rzemieślnicze

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjantowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjentem może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 308 583,00 złotych.

 2.       „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej

Beneficjentami mogą być:

- Osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą

- Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzące(y) działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do pomocy.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ”  432 005,14 złotych.

3. „Odnowa i rozwój wsi” - Celem działania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja działania przyczynić się ma do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi.

Beneficjentami pomocy mogą być:

- Osoba prawna :

  • gmina,
  • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościół lub inny związek wyznaniowy,
  • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 420 399,06 złotych. 

Szczegółowych informacji odnośnie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udzielą Państwu doradcy Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Zapraszamy.

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce