Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim prowadzą nabory na nowe formy wsparcia osób bezrobotnych oraz pracodawców

Data dodania: 13.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Formy wsparcia:

1.       Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla:

  • bezrobotnych,
  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • studentów ostatniego roku studiów.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka ta może stanowić 100% kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie takiej pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (na dzień 04.07.2014r. stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75).

 2.       Grant na telepracę

O grant na telepracę mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy zatrudnią w formie telepracy bezrobotnego  przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu bezrobotnego rodzica, powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 3.         Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

O pożyczkę mogą ubiegać się:

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej,

- niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoły, o których mowa w systemie oświaty,

- żłobki lub kluby dziecięce tworzone lub prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki  nieposiadające osobowości prawnej,

Pożyczka jest udzielana w wysokości określonej na umowie, nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (na dzień 04.07.2014r. stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75). Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata.

 4.       Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

Środki są przeznaczone na finansowanie działań obejmujących:

a)       kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

-  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

-  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

-  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

-  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

-  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

      Działania dodatkowe do sfinansowania:

a)       określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;

b)        badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;

c)       promocję KFS;

d)       konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Środki z KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:

  • regułą jest, że 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

 Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowych Urzędach Pracy lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie sporządzania kompletnych wniosków.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce