Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim prowadzą nabory na nowe formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych (do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia)

Data dodania: 13.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

 • Bon stażowy - stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego
  po odbytym stażu przez okres minimum 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są: stypendium stażysty, w kwocie 120 % kwoty zasiłku,  koszty przejazdu na staż w wysokości do 600 zł oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Ponadto pracodawcy, który wywiązał się z obowiązku zatrudnieniowego wypłacana jest jednorazowa premia w wysokości 1500 zł. 
 • Bon szkoleniowy - stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu sfinansowane będą  bezrobotnemu  (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu) koszty:

a) jednego lub kilka szkoleń,

b) niezbędnych badań lekarskich,

c) przejazdu na szkolenia:

 • do 150 zł (szkolenie trwa do 150godz).
 • do 200 zł (szkolenie trwa więcej niż 150godz.)

c) zakwaterowania jeśli zajęcia są poza miejscem zamieszkania można uzyskać do 1500zł 

 • Bon zatrudnieniowy -  gwarancja zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje 12 miesięcy i jest przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 
 • Bon na zasiedlenie  na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, po spełnieniu określonych warunków, może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Odległość od miejsca zamieszkania a wykonywaną pracą wynosić powinna najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza 3 godziny dziennie. Ponadto musi być w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy. Bon zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ZUS. 
 • Refundacja pracodawcy składek ZUS za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia podejmującej pierwszą pracę - refundacja ta przysługuje  przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres minimum 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Wsparcie dla osób bezrobotnych po 50 roku życia:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia - pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres:
  • 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat, z jednoczesną gwarancja zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania dofinansowania przez minimum 6 miesięcy,
  • 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, z gwarancją dalszego zatrudnienia bezrobotnego przez minimum 12 miesięcy po upływie przysługiwania dofinansowania.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowych Urzędach Pracy

lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie sporządzania kompletnych wniosków.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub a_buczynska@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania...

13.02.2018

Po przeanalizowaniu ofert dotyczących wyboru dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

13.02.2018

W dniu 13.02.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

09.02.2018

W dniach od 12.02.2018r. do 14.02.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce