Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wprowadził nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych oraz instrumenty wspierające pracodawców

Data dodania: 17.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia:

•     Bon stażowy- stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego
po odbytym stażu przez okres minimum 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są: stypendium stażysty, w kwocie 120 % kwoty zasiłku,  koszty przejazdu na staż w wysokości do 600 zł oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Ponadto pracodawcy, który wywiązał się z obowiązku zatrudnieniowego wypłacana jest jednorazowa premia w wysokości 1500 zł.

•     Bon szkoleniowy –stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu szkoleniowego bezrobotny otrzyma dofinansowanie w kwocie do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

•     Bon zatrudnieniowy-  gwarancja zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje
12 miesięcy i jest przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

•     Bon na zasiedlenie-  na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, po spełnieniu określonych warunków, może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

•     Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę-  refundacja dla pracodawcy kosztów poniesionych na składek na ubezpieczenie społeczne przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Pozostałe formy wsparcia osób bezrobotnych:

•     Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+-pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez okres 12 lub 24 miesięcy.

•     Świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka-  pracodawca może otrzymać świadczenie za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Okres na jaki świadczenie może być przyznane to 12 miesięcy lub 18 miesięcy, w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie lub jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

lub w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości.

               

Telefon: 041 260 46 61 e-mail: k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce