Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla przedszkoli

Data dodania: 15.05.2014 / Autor: Mateusz Kania

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nasi Doradcy pomogą przygotować i opracować całościową dokumentację niezbędną  do złożenia wniosku. Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami.

Termin składania wniosków: do 30 maja 2014 r

Wsparciem objęte mogą zostać programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące:

a) tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa łódzkiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej,

b) wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  • podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1, bez względu na formę prawną, zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Zapraszamy!

Telefon: 41 260 46 61

e-mail: k_ferens@kswp.org.pl
l

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce