Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla szkół

Data dodania: 03.03.2016 / Autor: Mateusz Kania

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno– przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a)    realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,

b)     doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

c)       doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez: 

a)  kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki 

b)  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

c)   wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a)    wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego 
c) doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • szkoły publiczne i niepubliczne,
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i forma składania wniosków od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

 

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub    41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce