Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie projektów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data dodania: 03.11.2016 / Autor: Mateusz Kania

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listę programów na rok 2017, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz z funduszu celowego.

Lista programów MKiDN na rok 2017:

1)       Muzyka - cel programu: wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej

2)       Teatr i taniec - wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu

3)       Sztuki wizualne - wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce

4)       Film - promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy

5)       Edukacja artystyczna - podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych

6)       Zamówienia kompozytorskie - wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej

7)       Kolekcie muzealne - wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej

8)       Literatura - podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł tematycznie związanych z historią Polski

9)       Promocja czytelnictwa - wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce

10)   Wspieranie działań muzealnych - wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych

11)   Kultura ludowa i tradycyjna - wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich  występowania

12)   Ochrona zabytków archeologicznych - ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych

13)   Infrastruktura kultury - stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

14)   Infrastruktura szkolnictwa artystycznego - zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych

15)   Infrastruktura domów kultury - zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury

16)   Kultura dostępna - wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej

17)   Narodowe kolekcje sztuki współczesnej - tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce

18)   Regionalne kolekcje sztuki współczesnej - wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej

19)   Czasopisma - wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych

20)   Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat

21)   Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą - dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju

22)   Badanie polskich strat wojennych - wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

23)   Partnerstwo dla książki - poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek

24)   Nowowiejski 2017 - celem programu jest uhonorowanie postaci Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia muzycznego w Polsce, a także ukazanie – na przykładzie biografii kompozytora – złożonego procesu zmian politycznych, historycznych i kulturowych, jakim podlegała Polska na przełomie XIX i XX wieku

25)   Conrad 2017 - celem programu jest promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego oraz działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków Josepha Conrada Korzeniowskiego z Polską, a poprzez to zwiększenie wiedzy o Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej na świecie

26)   Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających|
z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia

27)   Edukacja kulturalna - wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego

28)   Rozwój sektorów kreatywnych - rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych, i wzmacniania ich konkurencyjności zarówno na arenie UE jak i poza nią

Wnioskodawcy:

-  samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

-  organizacje pozarządowe;

-  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

-  podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków:

-  I nabór wniosków: do 30 listopada 2016 roku;

-  II nabór wniosków: do 31 marca 2017 roku (w przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu).

 Szczegóły dotyczące poszczególnych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 można znaleźć na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!!

Telefon: 41 375 14 55  e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce