Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Poszukujemy opiekunów do dzieci uczestników/uczestniczek projektu

Data dodania: 19.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Opieka indywidualna w Przemyślu

W ramach realizacji projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zapewnia opiekę nad osobami zależnymi uczestnikom/uczestniczkom szkolenia. W związku z powyższym poszukujemy opiekunów do dzieci uczestników/uczestniczek projektu – opieka indywidualna w Przemyślu.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Opieka nad dziećmi uczestników/czek projektu podczas zajęć poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, na szkoleniach oraz podczas sześciomiesięcznych staży.

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana od lutego 2013 r. do lutego 2014 r.

Dokładne terminy będą ustalane z opiekunem indywidualnie.

IV. Oferta powinna zawierać: ·
-  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,

-  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 03.04.2013 r. do godz.16:00 na adres elektroniczny przemysl@kswp.org.pl lub składać
w Biurze Projektu: ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel.: 0 600 294 594 begin_of_the_skype_highlighting 

VI.    Kryteria

WYMAGANIA:
-wykształcenie pedagogiczne: licencjackie lub wyższe (mile widziany kierunek opiekunka dziecięca)
lub
- wykształcenie pielęgniarskie: średnie lub wyższe (opiekunka dziecięca)
lub
- średnie, policealne (opiekunka dziecięca)
- doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce