Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre”

Data dodania: 01.07.2013 / Autor: Mateusz Kania

Jest to aktualizacja zaproszenia jakie ukazało się na naszej stronie dnia 26.06.2013

W związku z realizacją  projektu  „Dobry zawód – pewny start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre”

 I Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II Zakres usługi:

1. Przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre” w wymiarze 150 godzin dydaktycznych;

I część - 60 godzin teorii z zakresu organizacji pracy biurowej.

II część - 90 godzin z zakresu obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej

dla 10 uczestników/uczestniczek projektu  „Dobry zawód – pewny start”

Możliwość składania ofert częściowych.

III Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie od 15 lipca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r. na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

IV Oferta powinna zawierać:

-   cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy z KSWP (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl     w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA lub PLIKI DO POBRANIA,

-    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

Oferty niespełniające w/w wymogów zostaną odrzucone.

V Miejsce i termin złożenia oferty: termin został przedłużony do 11.07.2013 r. do godz. 13.00 na adres elektroniczny Zamawiającego: i_wojcieszak@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul 1 Maja 49. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce