Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki”

Data dodania: 10.01.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Czas na zmiany”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki”.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres usługi:

Przeprowadzenie szkolenia (zadanie zlecone) „Operator ładowarki” realizowanego w ramach projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
dla 15 uczestników/uczestniczek w wymiarze 176 godz. (w tym 116 godz. grupowych zajęć teoretycznych oraz 60 godz. indywidualnych zajęć praktycznych) na terenie miasta Przemyśl.

Szkolenie teoretyczne może odbywać się w dni robocze (w godzinach między 8:00 a 16:00) od poniedziałku do piątku. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane zarówno w dni robocze, jak i w soboty i niedziele, w godzinach i terminach ustalonych bezpośrednio z osobami skierowanymi przez Zamawiającego na kurs operatora ładowarki.

Oferent zapewnia:

- odpowiednio wyposażoną salę wykładową, miejsce oraz ładowarki przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, 

- wykładowcę oraz instruktorów (zajęcia teoretyczne (116 godz. dydaktycznych dla 15– osobowej grupy): prowadzone przez wykładowcę wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Część praktyczna (po 60 godz. zegarowych dla każdego kursanta): indywidualna nauka obsługi ładowarki z instruktorem lub instruktorami wykazanymi przez Wykonawcę
w ofercie),

- badania lekarskie niezbędne do udziału w szkoleniu,

- materiały szkoleniowe,

- egzamin końcowy przed Instytutem Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

III. Pożądany termin:

Usługa będzie realizowana w Przemyślu od II połowy lutego 2013 r..

 

IV. Oferta powinna zawierać: ·
- cenę jednostkową brutto  za szkolenie/cenę brutto za jednego uczestnika,  

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do prowadzenia  szkoleń/ kursów operatorów ładowarki,

- harmonogram realizacji zajęć teoretycznych (z uwzględnieniem dni i godzin realizacji zajęć) oraz termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć praktycznych w ramach kursu operatora ładowarki,

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej albo praktycznej).


V.   Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 25.01.2013 r. do godz. 14:00 na adres elektroniczny przemysl@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu: ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel.: 0 600 294 594.

 

VI.    Kryteria wyboru dostawcy

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie ceny i czasu realizacji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub mailowo.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce