Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzanie Kursu prawa jazdy kat. B w ramach szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat „B”

Data dodania: 10.01.2013 / Autor: Mateusz Kania

w związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start”

W związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na przeprowadzanie Kursu prawa jazdy kat. B w ramach szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat „B” dla 10 uczestników Projektu.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie, tel.41 372 14 55; fax. 41 372 14 56, strona internetowa: www.kswp.org.pl, e-mail: kswp@kswp.org.pl.

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAPYTANIA:

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą efektywnego zarządzania finansami, określoną  w „Wytycznych w zakresie  kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto za uczestnika, uwzględniając następujące elementy:
 • 30 godz. zajęć teoretycznych w Końskich,
 • 30 godz. zajęć praktycznych nauki jazdy dla każdego uczestnika szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przeprowadzenia egzaminu (dopuszcza się korzystanie z placu manewrowego znajdującego się w Końskich). Każdorazowym miejscem rozpoczynania się zajęć jest miasto Końskie,
 • badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin teoretyczny i praktyczny.
 1. Planowany termin przeprowadzenia kursu praktycznego i teoretycznego - 13.03.2013 r. – 31.03.2013 r.,
 2. Data egzaminów (do uzgodnienia).
 3. Wykonawca zorganizuje praktyczną naukę jazdy w dni robocze. ( Dopuszcza się organizację praktycznej nauki jazdy w weekendy).
 4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej oraz oferty częściowej (tj. na realizację jedynie części teoretycznej, albo praktycznej).

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 2. Wykonawca posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
 3. Zapewniają warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.

 

KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium

Waga (w %)

Cena

100%

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2013 r. do godz. 12:00, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt Dobry zawód-pewny start – kurs prawa jazdy kat. B", na adres: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, (w przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS) oraz kserokopię dokumentu, potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Anna Andruszkiewicz a_andruszkiewicz@kswp.org.pl, tel. 41 260 46 24

Iwona Zbróg  i_zbrog@kswp.org.pl, tel. 41 260 46 12

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.
 2. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie
  i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.
Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce