Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy doradców zawodowych do składania ofert

Data dodania: 29.05.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Gotówka na start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji.

I. Zamawiający: 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej usługi polegającej na dokonaniu oceny formularzy rekrutacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z kandydatami do projektu „Gotówka na start”  

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

Część A: świadczenie usług dla biura projektu w Szydłowcu  

Część B. świadczenie usług  dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Radomiu 

Część C. świadczenie usług dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Warszawie  

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przeprowadzenie na każde zamówienie Zamawiającego z kandydatami do projektu  rozmów kwalifikacyjnych oraz testów predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  a także oceny Formularzy zgłoszeniowych zgodnie z Kartą oceny formularza pod kątem realności, trwałości  i innowacyjności pomysłu na biznes oraz wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności związanych z profilem zamierzonej działalności oraz sporządzenie pełnego wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie również przygotowanie testu predyspozycji wraz z kartą oceny zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

Z uwagi na pilotażowy charakter Projektu Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znana ostateczna liczba godzin rozmów z kandydatami do projektu i tym samym harmonogram spotkań i ich liczba w podziale na poszczególne części zamówienia.

Szacowana liczba minimalna uczestników Projektu wynosi 141, zakłada się również przeprowadzenie minimalnie 170 rozmów z kandydatami do projektu. Średnio na kandydata przeznaczone jest 2 godziny łącznie z oceną formularza zgłoszeniowego.

III. Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części):

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
  • posiadają udokumentowane kwalifikacje kierunkowe z zakresu doradztwa zawodowego.
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego oraz świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Oferta powinna zawierać: 

 •  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
 •  cenę brutto za godzinę pracy doradcy zawodowego,
 •  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWPwww.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje itp.),

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza złożenie Ofert przez jednego Oferenta na maksymalnie 2 dowolnie wybrane części.

VI. Kryteria wyboru

 • cena (70%);
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego (15%) oraz doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (15%) 

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu
ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 14 czerwca 2013r. do godz. 12:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1) Nazwę i adres zamawiającego;

2) Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji
w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;

2) Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Binkiewicz;

Tel.: 48 617 13 49

E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce