Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPROSZENIE DLA WYKŁADOWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „Opiekun osób starszych”

Data dodania: 19.09.2013 / Autor: Przemysław Sipika

W ramach projektu "Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika"

W związku z realizacja projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób starszych”.

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 70 godz. dydaktycznych zajęć z zakresu  opieki nad osobami starszymi w ramach szkolenia pn. „Opiekun osób starszych” dla 10 uczestników projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”.

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w miesiącu październiku 2013 r., na terenie miasta Kielce. Szkolenie będzie odbywać się w grupie 10 osobowej i będzie zawierać 70 godzin teorii.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce,
  • przeprowadzili w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 szkolenia w podobnym zakresie.

V. Oferta powinna zawierać:

  • adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
  • program szkolenia,
  • cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,
  • CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • informację o przeprowadzonych szkoleniach w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • dostępne terminy.

VI. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do 25.09.2013 r.  do godz. 12:00 na adres elektroniczny k_monska@kswp.org.pl lub w formie papierowej na adres Biura Zamiejscowego KSWP w Kielcach: 25 – 516 Kielce,  Al. IX Wieków Kielc 6/24, piętro III.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce