Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe - catering

Data dodania: 14.02.2014 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją projektu „Kierunek - aktywność” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, dotyczącej wykonania usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek projektu.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

1. Zakres usługi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, obejmująca 458 porcje obiadowe (drugie danie)
dla uczestników/uczestniczek  podczas szkoleń i doradztwa realizowanego w Kielcach w ramach projektu pn. „Kierunek – aktywność”.

 

2. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie marzec – sierpień 2014 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie miasta Kielce. Szkolenia/doradztwo będą odbywały się w grupach maksymalnie 20 osobowych + wykładowca. Dokładne terminy i miejsca zapotrzebowania na usługę cateringową będą zgłaszane realizatorowi usługi na 5 dni przed planowanym szkoleniem/doradztwem.

 

3. Oferta powinna zawierać:

  • cenę jednostkową jednego posiłku (drugie danie) oraz cenę łączną za wszystkie porcje obiadowe (cenę brutto),

  • formę płatności,

  • formę dostawy posiłków,

  • ofertę posiłków, przykładowe menu na 16 dni szkoleniowych,

  • kopia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,

  • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług w zakresie cateringu,

  • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

  • oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 28.02.2014 r. do godziny 12:00 pocztą tradycyjną na adres zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Catering - Kielce” lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6 pok. 24, piętro III (budynek Becher Platinum).

Dodatkowych informacji udziela Karolina Mońska – Asystentka Lokalna w Projekcie, tel.  41 3431780.

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce