Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i montażu Ekranu LED (telebim) oraz dwóch ekranów dotykowych

Data dodania: 14.12.2012 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy”

I. ZAMAWIAJĄCY

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż Ekranu LED (telebim) oraz dwóch ekranów dotykowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na kategorie: ekran LED (telebim), dwa ekrany dotykowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zapytania: do 31 stycznia 2013 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać szczegółowy opis dostawy

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 5 lat,

- posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (wymagane referencje),

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
    ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 31.12.2012 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.12.2012 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl oraz www.rpo-swietokrzyskie.pl

VI. OCENA OFERT

Oferty się spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z zapytaniem ofertowym oraz z Załącznikiem nr 1.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z wybranym oferentem bez podania przyczyny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Sipika pod numerem telefonu 41 260 46 22 oraz adresem email: p_sipika@kswp.org.pl lub Paweł Ostafijczyk pod numerem 41 260 46 33 oraz pod adresem p_ostafijczyk@kswp.org.pl  .

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce