Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć hipoterapii

Data dodania: 04.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START”

I.INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, realizuje projekt  „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowanego  w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2 A; województwo świętokrzyskie

tel.41 372 14 55; fax. 41 372 14 56

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

strona internetowa: www.kswp.org.pl

e-mail: kswp@kswp.org.pl

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć hipoterapii dla 15 uczestników projektu- uczniów i uczennic SOSW w Baryczy (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie).Miejsce realizacji zajęć- teren SOSW w Baryczy.
 2. Przeprowadzenie  zajęć hipoterapii w łącznym wymiarze 150 jednostek terapeutycznych (30 min.),
 3.  Częstotliwość przeprowadzania zajęć: co najmniej 1 raz w tygodniu.
 4. W ramach  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania czynności, aby umożliwić osiągnięcie celu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, w ramach założonego zakresu prac i przy założonym czasie oraz budżecie.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przede wszystkim:
 • Zapewnienie odpowiedniej do wykonywania zajęć infrastruktury;
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry posiadającej uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych wraz z wyszkolonymi końmi.
 • Objęcie uczestników hipoterapii ubezpieczeniem NNW.
 • Objęcie instruktora hipoterapii ubezpieczeniem NNW i OC/
 • Opracowanie, w porozumieniu z koordynatorem Projektu i bieżące prowadzenie odrębnie dla każdego ucznia kart obserwacji uwzględniających datę, ilość godzin oraz rodzaj świadczonych zajęć, potwierdzonych podpisem Wykonawcy oraz podpisem opiekuna grupy, przedkładanych Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi oraz innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, zapisanych we wniosku o dofinansowanie Projektu np. ankiety wśród uczniów.
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć
  (tj. dziennika zajęć oraz listy obecności);
 • W razie wypadku podczas przejazdu oraz w trakcie trwania zajęć Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić poszkodowanym opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić Zamawiającego, rodziców (prawnych opiekunów) osób poszkodowanych. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku zachowania należytej staranności.
 • Zgłaszanie ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania; ścisła współpraca z Zamawiającym, Zespołem Zarządzającym Projektem.

IV.TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zajęcia będą realizowane w okresie od kwietnia  2013 r. do czerwca 2013 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

1)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zabezpiecza w ramach realizacji

a) osobę/y z kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do prowadzenia ww. zajęć, tj. instruktora hipoterapii, z minimum rocznym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b)  odpowiednie konie do przeprowadzenia ww. zajęć w ilości minimum 1. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

c) niezbędny sprzęt na prowadzenia ww. zajęć, np. kompletne siodła, ogłowie, toczki dla uczestników/uczestniczek zajęć, itp. W celu potwierdzenia Wykonawca przedkłada załącznik nr 3.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów
 i oświadczeń.

VI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: potwierdzające  dysponowanie odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2 , załącznik nr 3). Oferta powinna być  podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty., nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych
  za zgodność z oryginałem.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert spośród spełniających warunki określone w zapytaniu.

Ocenie będą podlegały jedynie oferty spełniające warunki uczestnictwa.

Ocenie podlegają następujące kryteria:

1.Cena ofertowa- waga 100%

 W przypadku ofert z taką samą ceną o wyborze zadecydują posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:

Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

 do dnia 12.04.2013 r. , do godz. 16:00

z dopiskiem na kopercie: „Projekt ”RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” –hipoterapia”.

OSOBY DO KONTAKTU:

Agnieszka Łyczek-Duda

Katarzyna Rupniewska

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie  stanowi zobowiązania  KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 XV. Wykaz Załączników do niniejszego Zapytania:

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3 Wykaz potencjału technicznego

 

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce