Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR DOSTAWCY OBIADU (kod CPV 55321000-6 i 55520000-1) W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Data dodania: 11.05.2016 / Autor: Przemysław Sipika

W ramach Projektu „PERSPEKTYWY” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gorącego posiłku (obiadu) dla uczestników projektu „PERSPEKTYWY” i dostarczenie go własnym transportem na miejsce realizacji zajęć wskazane przez Zamawiającego.

Zajęcia będą się odbywać w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego na terenie miasta Piotrków Trybunalski lub w innym mieście w odległości do 50 km.

Obiad powinien składać się z zupy,  drugiego dania oraz deseru, a także napoju.

W ramach projektu przewidziano obiady dla 6 grup (12 osobowych) podczas dwóch rodzajów zajęć:

- Grupowego poradnictwa (dostarczenie posiłku przez 4 dni dla każdej grupy) – łącznie 288 obiadów;

- Szkolenia (dostarczenie posiłku przez 19 dni dla każdej grupy) – łącznie 1368 obiadów.

Termin realizacji Zlecenia od dnia podpisania umowy tj. najpóźniej od 31.05.2016 r. do 16.06.2017 r.

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz.1225 z późn.zm),łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy .

Realizacja zajęć będzie się odbywała od poniedziałku do piątku - dostarczenie posiłku przewidywane jest w godzinach od 12.30 do 13.30 (do ustalenia na etapie podpisywania umowy).

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, o ile posiada on uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”.

Do oferty należy dołączyć:

- propozycję menu na poszczególne zajęcia tj. na 4 dni w przypadku Grupowego poradnictwa oraz 19 dni w przypadku szkoleń;

- kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.

3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

 

6. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,  26-200 Końskie, ul. Staszica 2A lub w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 10.

-  lub listownie pod w/w adresy.

7.2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 20.05.2016 r. do godz. 15:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7.3 Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta obiady – projekt PERSPEKTYWY”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

7.4 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 - Cena 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80 pkt), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. K2 – Propozycja Menu 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

 

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „propozycja menu”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „propozycja menu” Wykonawca musi wykazać propozycję różnorodnego menu z przybliżonym określeniem proporcji wagowych posiłku tj.

- zupa (nazwa, zawartość oraz ilość mililitrów. np. nazwa zupy/ z makaronem, ryżem lub ziemniakami – 0,5 l );

- II danie (ilościowo w gramach np. ziemniaki/ kasza /ryż – 150 gram + klops/kotlet mielony/pulpet – 100 gram + surówka/warzywa gotowane - 50 gram  lub kopytka/pyzy/pierogi – 200 gram);

- deser (ilościowo w gramach np. ciasto sernik – 200 gram);

- napój (rodzajowo i ilość mililitrów np. kompot – 200 ml.)

K2 =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „propozycja menu”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „propozycja menu” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) jakościowa i ilościowa ocena I dania – od 1pkt do 5 pkt

b) jakościowa i ilościowa ocena II dania – od 1pkt do 5 pkt

c) jakościowa i ilościowa ocena deseru  – od 1pkt do 5 pkt

d) jakościowa i ilościowa ocena napoju  – od 1pkt do 5 pkt

 

W przypadku, jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały identyczną liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

- jadłospis powinien być urozmaicony ; rodzaj potraw nie może się powtarzać w okresie dekady (10 dni);

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych - konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;

- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane , pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.

- co najmniej 3 posiłki w tygodniu (II danie) powinny być mięsne.

2. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie .

3. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji na miejsce zajęć wskazane przez Zlecającego realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt .

4. Wykonawca zapewni własne naczynia lub naczynia jednorazowe – talerze, sztućce;

5. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków uczestnikom.

6. Koszt związany z wydawaniem posiłków lub ewentualnym myciem naczyń (w przypadku wykorzystywania własnych naczyń) ponosić będzie Wykonawca.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Informacja o dokonanym wyborze zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu - telefon (41) 375-14-55 lub Weronika Roszak – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647-48-08.

8. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Ustawy PZP.

9. Oferty, które nie zostały wybrane nie będą odsyłane.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

 

9. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 do Zapytania obiad - oferta

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce