Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite

Data dodania: 29.01.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Zapytanie ofertowe na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz licencja IDP Signature, Anti-Spam, AV ZyXEL dla urządzenia ZyWALL USG 300

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz licencja IDP Signature, Anti-Spam, AV ZyXEL dla urządzenia ZyWALL USG 300.

Oprogramowanie firmy ESET powinno być uruchamiane na obecnym kluczu licencyjnym produktu.

 

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 16.00 (poniedziałek – piątek).

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W ofercie należy podać jednostkową cenę netto i brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. nr 1).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich  wariantów  zakupu licencji  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

Oferta powinna:

 - być opatrzona pieczątką firmową,

 - posiadać datę sporządzenia,

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 - zawierać czytelny podpis wykonawcy.

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową brutto;

- formę płatności,

- formę dostawy,

- termin dostawy.

 

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY:

Dostawca dostarczy certyfikat legalności oprogramowania, który będzie zawierał informację dot. liczby licencji, okresu jej obowiązywania oraz prawa do korzystania z powyższej licencji przez Zamawiającego.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  

Do wybranego Dostawcy zostanie wysłane zamówienie produktów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania licencji w wybranej przez Zamawiającego opcji zgodnej z Załącznikiem nr 1 w cenie jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia 28 lutego 2018 r.


VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 12.02.2018 r. do godziny 9:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – Antywirus”.
  3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Przemysław Sipika

p_sipika@kswp.org.pl

 

Mateusz Kania

m_kania@kswp.org.pl

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem. 

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce