Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Data dodania: 06.05.2014 / Autor: Mateusz Kania

:

I.  Zamawiający

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie

 NIP: 6581220917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Przedmiot zapytania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 SP A3 (Duplex + karta sieciowa+ podajnik ADF)

"Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

Przedmiotem zapytania jest usługa w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego NASHUATEC RICOH MP 2001 A3 (Duplex + karta sieciowa + podajnik ADF) bezpłatnego serwisu w czasie trwania gwarancji producenta (24 miesiące).

Dostawca dostarczy urządzenie gotowe do pracy oraz udzieli instruktażu przy pracy z urządzeniem.

III. Wymagania 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 3 lata,

- przedstawić referencje co najmniej 2, które dotyczyły dostawy i serwisu podobnych urządzeń

IV. Termin/Miejsce  realizacji dostawy 

Termin realizacji zamówienia do dn. 30.05.2014 r.

Miejsce dostarczenia urządzenia i instruktażu: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.32.

V. Kryteria wyboru dostawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących kryteriów:

  • cena - 100%;

 VI. Termin i sposób złożenia oferty

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 21.05.2014 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.05.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. Osoby do kontaktu:

Przemysław Sipika – p_sipika@kswp.org.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel. 41/375 14 55/56

kswp@kswp.org.pl

VII. Inne informacje: 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce