Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPSW.02.01

Data dodania: 10.05.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zapytanie ofertowe nr 8/RPSW.02.01 na usługę wydruku i dostawy broszur i informatorów. Wydatek ponoszony jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

I. Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa:

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63

4. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny w drodze rozeznania rynku w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 roku.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wydruku i dostawy broszur i informatorów o następującej specyfikacji:

1) Informator – 100 sztuk

a) format: A4 składana do DL (w C)

b) gramatura: kreda mat 170 g

c) druk dwustronny 4/4 CMYK

2) Broszura – 100 sztuk

a) format: po złożeniu A5 pion

b) zadruk pełnokolorowy dwustronny

c) ilość stron z okładką: 16 (4 strona okładka + 12 stron środek)

d) gramatura papieru: kreda mat 170 g

e) broszura zszywana

2. Usługa zostanie wykonana w oparciu o materiały (projekty broszury i informatora zawierające tekst, zdjęcia, grafikę) dostarczone w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Miejscem realizacji dostawy wydrukowanych materiałów jest siedziba Zamawiającego: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt, w opakowaniu zabezpieczonym przed zniszczeniem.

6. Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 25.05.2018 r.

7. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 79810000-5 – Usługi drukowania

Kod CPV: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem

III. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna:

a) zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu,

b) posiadać datę sporządzenia,

c) posiadać cenę wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, powinna być kompletna oraz posiadać wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki/oświadczenia.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 17.05.2018 r.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Ofertę należy w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 8/RPSW.02.01”.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny - 100%.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.

2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce