Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pożyczka na rozwój turystyki

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze Polski Wschodniej

Podstawowe parametry pożyczki:

1. Wartość: do 500 000,00 zł.

2. Okres spłaty: do 60 m-cy.

W przypadku Pożyczki o wartości powyżej 250 000,00 zł dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do maksymalnie 84 miesięcy od momentu jej uruchomienia, pod warunkiem, że wydatki na roboty budowlane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury ) stanowią co najmniej 50% wartości Pożyczki na Rozwój Turystyki.

3. Karencja w spłacie: 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.

4. Oprocentowanie: 1,85 w skali roku.

W przypadku Pożyczki na Rozwój Turystyki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub udzielonej przedsiębiorstwu start-up, oprocentowanie wynosi 0,925% w skali roku.

Pożyczka oprocentowana jest na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

5 Wkład własny: nie mniej niż 20% kwoty Pożyczki na Rozwój Turystyki.

Wkład własny nie jest wymagany w przypadku realizacji przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up (do 2 lat działalności).

6. Typy projektów:

- budowa i rozbudowa obiektów noclegowych;

- podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;

- budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;

- budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;

- produkcja i sprzedaż żywności i  produktów ekologicznych (np.  kosmetyki);

- tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);

- powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;

- przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

oraz jako element ww. inwestycji:

- tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,

- pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością  gospodarczą

- pokrywania  wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

7. Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

KOŃSKIE: ul. Staszica 2A, tel. 41 375 14 55

KIELCE: AL. ix Wieków Kielc 6/24, tel. 41 345 39 08

STARACHOWICE: ul. Radomska 29, pokój 319, tel. 41 275 35 45

OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI: os. Słoneczne 14, tel. 604 548 700

SKARŻYSKO-KAMIENNA: ul. 1 Maja 49, tel. 41 251 24 32

SZYDŁOWIEC: ul. Staszica 3A, tel. 48 617 13 49

WARSZAWA: ul. Żurawia 32/34 lok. 32, tel. 22 521 06 51

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08

ŁÓDŹ: ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00

RZESZÓW: ul. Słowackiego 6, 

Opis procesu ubiegania się o pożyczkę zawarty jest w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce