Oferta dla firm

Oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie finansów, pozwalające skutecznie zaplanować i zrealizować planowane inwestycje. Posiadamy doświadczenie w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania oraz pozyskiwania i rozliczania środków pochodzących z funduszy europejskich. Specjalizujemy się w przygotowaniu analiz finansowych i biznes planów.

Lp.

Rodzaj usługi

Aplikowanie i rozliczanie dofinansowań

1

Przygotowanie wniosku do PUP – doposażenie stanowiska pracy, bony

2

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego

(ogólny zarys inwestycji, analiza inwestycji i spełnienia warunków/wymagań prawnych, analiza projektu pod kątem możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań, opis techniczny, korzyści materialne i niematerialne z inwestycji, analiza rynku, analiza ryzyka, analiza SWOT, analiza finansowa)

3

Przygotowanie biznesplanu – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP             

4

Przygotowanie wniosku o dotację wraz z biznes planem na rozwój działalności gospodarczej do Lokalnych Grup Działania w ramach programu LEADER 2014-2020

5

Przygotowanie wniosku do ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

6

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów miękkich w ramach EFS

7

Przygotowanie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO, POPW, POIR, POPC, POIŚ

8

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

9

Audyt projektu (weryfikacja poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej, realizowana zwykle przed planowaną kontrolą z IP/IŻ)

10

Przeprowadzenie postępowań zakupowych, w tym:

- przygotowanie zapytań ofertowych

-  upublicznienie zapytań ofertowych, jeżeli konieczne (przygotowanie pism do potencjalnych dostawców, upublicznienie zapytań na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

- przygotowywanie pism do wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)

- przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięcia postepowań,
tj. ogłoszenia o wyniku postępowania, protokołu wyboru

- przygotowanie wzoru umowy z wybranym dostawcą

11

Rozliczenie pozyskanych dotacji miękkich (EFS) / inwestycyjnych (EFRR), w tym,

- obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności)

- sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność

- zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IZ)

- aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne

- przygotowywanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

12

Konsultacje biznesowe

Strategia i rozwój

1

Analiza finansowa działalności / inwestycji (ocena bieżącej sytuacji, opracowanie planu zwiększenia, efektywności działalności, optymalizacji kosztów zdefiniowanie obszarów wymagających wsparcia)

2

Wniosek o dofinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych (bezpłatnie w przypadku skorzystania ze szkoleń i doradztwa organizowanego przez KSWP)

3

Doradztwo HR (przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji, opracowanie systemu motywacyjnego oraz systemu oceny pracowniczej)

4

Asysta w zarządzaniu procesami wewnętrznymi (stworzenie regulaminu pracy, wynagrodzeń i innych dokumentów wewnętrznych np.: instrukcji obiegu dokumentów, opracowanie struktury organizacyjnej)

5

Przygotowanie przetargów / zamówień publicznych, w tym m.in.

- przygotowanie zapytań ofertowych

- upublicznienie zapytań ofertowych, jeżeli konieczne (przygotowanie pism do potencjalnych dostawców)

- przygotowywanie pism do wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)

- przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięcia postepowań, tj. ogłoszenia o wyniku postępowania, protokołu wyboru

- przygotowanie wzoru umowy z wybranym dostawcą

6

Sporządzenie planu marketingowego (określenie kanałów promocji i opracowanie treści reklamowych, materiałów promocyjnych, zredagowanie oferty wraz z opisem produktów i usług )

7

Opracowanie strategii sprzedaży (opracowanie standardów obsługi klienta, budowanie relacji z klientem m.in. opracowanie systemów rabatowych, lojalnościowych, wybór kanałów dystrybucji)

Usługi Reklamowe*

1

Tworzenie stron internetowych

2

Wykonanie projektów graficznych logotypów, wizytówek, ulotek, plakatów itp.

*ceny ustalane po konsultacji z informatykiem

 


 

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyniku postępowania nr 8/RPSW.02.01

21.05.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku zakończonego postępowania dla Zapytania ofertowego nr 8/RPSW.02.01 na usługę wydruku i dostawy broszur i informatorów w ramach projektu...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce