Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Usługa szkoleniowa

Ponad 20 lat pracy – takim doświadczeniem wspieramy Państwa oferując kursy i szkolenia organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Modyfikujemy i dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Proponujemy szkolenia dla wszystkich. Tak – dla wszystkich. Dla planujących rozwój - przedsiębiorców, dla poszukujących pracy bezrobotnych, dla seniorów szukających nowych wyzwań, dla placówek oświatowych i służby zdrowia a także organizacji samorządowych pragnących wzmacniać potencjał kadrowy.

Zarządzanie, rozwój działalności i kreowanie wizerunku to nasza specjalność. Proponujemy szkolenia otwarte – realizowane w formie kursów, treningów, warsztatów, na które może zapisać się każdy oraz zamknięte – dedykowane konkretnej firmie, obejmujące wybraną grupę osób.

Zachęcamy Państwa do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych, także w zakresie posługiwania się językami obcymi. Posiadamy imponującą bazę trenerów i ekspertów.

Nie znalazłeś w ofercie szkolenia, które Cię interesuje? Zorganizujemy je specjalnie dla ciebie!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  

Aktualizacja, dn. 25.06.2018 r.

 

  

                       I.            Szkolenia bezpłatne (dedykowane uczestnikom realizowanych projektów)

 1. Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego)
 2. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych + certyfikat ECDL BASE
 3. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BASE
 4. Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej
 5. Profesjonalny sprzedawca + ECDL BASE
 6. Pracownik ds. płac i kadr + ECDL STANDARD
 7. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
 8. Specjalista ds. logistyki + ECDL STANDARD

                      II.            Szkolenia zawodowe

 1. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + uprawnienia UDT
 2. Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV + uprawnienia SEP
 3. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- uprawnienia ADR  (kurs podstawowy+ cysterny)
 4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
 5. Opiekunka domowa (osób starszych/ niepełnosprawnych)
 6. Obsługa kas fiskalnych
 7. Minimum sanitarne
 8. Kurs carvingu - podstawowy
 9. Stylizacja paznokci - manicure hybrydowy i przedłużanie paznokci metodą żelową

                    III.            Kursy dla pracowników służby zdrowia

 1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część I
 2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część II

                   IV.            Szkolenia z księgowości

 1. Kadry i płace od podstaw + program Płatnik
 2. Płace od podstaw. Obsługa programów Płatnik i Gratyfikant

                     V.            Kursy komputerowe

 1. Podstawy obsługi komputera i Internetu
 2. Podstawy obsługi komputera i Internetu dla seniorów

                   VI.            Szkolenia językowe

 1. Język angielski / niemiecki
 2. Język angielski / niemiecki w biznesie
  1. Język polski dla obcokrajowców.

                  VII.            Fundusze europejskie 2014-2020

 1. Pomoc publiczna w okresie programowania 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020
 3. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Realizacja i rozliczanie projektów unijnych przy użyciu systemu SL2014

                VIII.            BHP, ODO, IOD, ISO

 1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 2. Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP
  1. Ochrona danych osobowych w praktyce
  2. Podstawy zarządzania jakością wg normy ISO 9001
  3. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
  4. Praktyczne szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych

                   IX.            Szkolenia interpersonalne

 1. Stres, emocje  – jak sobie z nimi radzić? Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym
 2. Przywódca- lider na obcasach
 3. Sprzedaż i negocjacje handlowe
 4. Sekretarka/Asystentka- profesjonalna obsługa sekretariatu

                     X.            Szkolenia z marketingu i PR

 1. Marketing internetowy- skuteczna promocja w sieci

                   XI.            Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

 1. Prace badawcze czy rozwojowe
 2. Kryteria działalności badawczo-rozwojowej
 3. Sposób dokumentowania wyników prac B+R
 4. Zewnętrzne źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej
 5. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

                  XII.            Wdrażanie nowych rozwiązań procesowych, wprowadzanie innowacji produktowych

 1. Definicja innowacyjności i dokumenty ją potwierdzające
 2. Analiza potrzeb
 3. Transfer technologii (nabycie patentów, know how, koszty nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup licencji)
 4. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (samodzielna realizacja prac badawczo-rozwojowych, zakup gotowych wyników B+R, zlecenie/współpraca z jednostkami zewnętrznymi)
 5. Szacowanie przychodów i kosztów

                XIII.            Rachunkowość działalności badawczo-rozwojowej

 1. Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych
 2. Rozliczanie kosztów prac rozwojowych
 3. Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych
 4. Kapitalizacja prac rozwojowych (kryteria, moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji)
 5. Wycena, utrata wartości prac rozwojowych

               XIV.            Sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej

 1. Plan prac badawczo-rozwojowych
 2. Ewidencjonowanie kosztów prowadzonych prac rozwojowych
 3. PNT-01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
 4. Zgłoszenia patentowe
 5. Raport z przeprowadzonych prac B+R

                 XV.            Ochrona własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)

 1. Prawa autorskie
 2. Ochrona wynalazków
 3. Ochrona wzorów przemysłowych
 4. Ochrona wzorów użytkowych
 5. Ochrona znaków towarowych

               XVI.            Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi

 1. Zarządzanie innowacją
 2. Współpraca przy wdrażaniu innowacji
 3. Źródła finansowania
 4. Modele pozyskiwania kapitału do tworzenia innowacji
 5. Business Case - koszty i korzyści

 

Nazwa szkolenia

Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym + uprawnienia UDT

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

25 godz.

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych oraz ich budowa

2. Rodzaje ładunków

3. Wiadomości z zakresu przepisów BHP

4. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed, po i w trakcie pracy wózkami

5. Wymiana butli gazowej

6. Dozór techniczny

Zajęcia praktyczne

10 godz.

 Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym- załadunek i rozładunek towarów, operowanie  ładunkiem

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego- uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym – uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV  + uprawnienia SEP

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

35 godz.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

2. Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych

3. Montaż, zasady eksploatacji, konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych

4. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji

5. Działanie prądu na organizm ludzki, ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach o napięciu do 1 KV

7. Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich- tzw. uprawnienia SEP– uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- uprawnienia ADR 

 (kurs podstawowy+ cysterny)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne- kurs podstawowy

24     godz.

1. Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

2. Główne rodzaje zagrożeń- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa

3. Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,

4. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,

5. Sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

6. Środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych

7. Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki

8. Transport kombinowany

9. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych

10. Przejazd przez tunele

11. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna

12. Ochrona środowiska i kontrola przewozu odpadów

13. Czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc, zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, użycie sprzętu gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej)

Zajęcia teoretyczne- cysterny

16     godz.

1. Zachowanie się pojazdów na drodze  z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

2. Szczególne wymagania dotyczące cystern

3. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania cystern, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Urząd Marszałkowski- uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym w cysternach (tzw. uprawnienia ADR) – uczestnik samodzielnie opłaca egzamin

Nazwa szkolenia

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

25 godz.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas spawania

2. Zastosowanie elektryczności do spawania

3. Urządzenia spawalnicze- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG

4. Charakterystyka spawania MAG- przebieg procesów spawania, typowe parametry

5. Materiały dodatkowe do spawania

6. Oznaczenie i wymiarowanie spoin

7.  Metody przygotowania złączy do spawania

8. Kwalifikowanie spawaczy

Zajęcia praktyczne

120 godz.

Praktyczna nauka spawania MAG

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Komisję Spawalniczą, nadającą uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  (Świadectwo Egzaminu Spawacza+ Książka Spawacza) – egzamin w cenie kursu

     

 

Nazwa szkolenia

Opiekunka domowa (osób starszych/ niepełnosprawnych)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

24 godz.

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Publiczna służba zdrowia

3. Organizacja pracy własnej

4. Sprawowanie opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną

5. Dietetyka i przygotowywanie posiłków

6. Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych

7. Pielęgnowanie chorego leżącego w łóżku.

8. Zasady udzielania pierwszej pomocy

9. Etyka w zawodzie opiekuna

 

Nazwa szkolenia

Obsługa kas fiskalnych

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

16 godz.

Obsługa kas fiskalnych

- podstawowe pojęcia fiskalne

- rodzaje płatności na kasie fiskalnej

- programowanie podstawowych parametrów kasy

- logowanie kasjera

- wystawianie paragonów fiskalnych

- wpłata i wypłata gotówki

- obrót towarami zwrotnymi

- raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne

- zapas gotówki w kasie

- niedobory i nadwyżki w kasie

 

Nazwa szkolenia

Minimum sanitarne

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

15 godz.

1.  Koszty szkolenia i egzaminy w zakresie minimum sanitarnego

2. Obowiązek przeprowadzenia badań, szkoleń i egzaminów

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnień higieny osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi

4. Podstawowe zagadnienia higieny dla osób biorących udział w produkcji lub obrocie produktami spożywczymi

5. Podstawowe zasady higieny pracy w zakładzie

6. Zasady przydziału i korzystanie z odzieży ochronnej roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej

7. Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe oraz czynniki, które je wywołują

8. Zagadnienia zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym

9. Zasady racjonalnego żywienia – wpływ na zdrowie

 

Nazwa szkolenia

Kurs carvingu - podstawowy

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

16 godz.

1.  Historia sztuki carvingu

2.  Narzędzia do carvingu- używanie i konserwacja

3. Wykrawanie warzyw i owoców, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac

4. Rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenia dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej)

 

Nazwa szkolenia

Stylizacja paznokci

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

28 godz.

1. Stanowisko pracy:

Higiena pracy

Organizacja stanowiska

Narzędzia i akcesoria – omówienie

 

2. Stylizacja paznokci:

Budowa i skład paznokci

Wstępne informacje dotyczące pielęgnacji dłoni i paznokci

Omówieniem produktów i preparatów do stylizacji paznokci

Modelowanie płytki paznokciowej z zastosowaniem odpowiednich akcesoriów i narzędzi

 

3. Manicure HYBRYDOWY

Wprowadzenie: skład zestawu

Przygotowanie naturalnej płytki

Zasady malowania paznokci jednym kolorem

Zasady malowania frencz manicure

Usuwanie lakieru

Ćwiczenia na modelce

 

4. Metoda żelowa UV:

Wprowadzenie: żele jednofazowe, trójfazowe, pilniki, lampy, żarówki

Żel na paznokciach naturalnych

Żel tips

Żel na szablonie i zatapianie ozdób

Ćwiczenia na modelce

 

5. Uzupełnienie – korekta paznokci.

6. Zdejmowanie tipsów – omówienie i zastosowanie odpowiednich preparatów.

 

Nazwa szkolenia

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część I
(
dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

45 godz.

1. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi

2. Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3. Zasady i tryb wystawiania recept

4. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

Zajęcia praktyczne

20 godz.

Staż z zakresu praktycznego ordynowania leków  i wypisywania recept

Egzamin wewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez komisje wyznaczoną przez organizatora kształcenia- egzamin wliczony w cenę kursu

 

Nazwa szkolenia

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych- część II
(
dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwo lub pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

30 godz.

1. Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych

2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3. Zasady i tryb wystawiania recept

4. Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

Zajęcia praktyczne

14 godz.

Staż z zakresu praktycznego ordynowania leków  i wypisywania recept

Egzamin wewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez komisje wyznaczoną przez organizatora kształcenia- egzamin wliczony w cenę kursu

 

Nazwa szkolenia

Kadry i płace od podstaw + program Płatnik

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

64 godz.

1.  Obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników

2. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy

3. Wykonywanie pracy w porze nocnej

4. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy

5. Zasady rozliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy

6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

7. Rozliczenia publicznoprawne

8. Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

9. Rozwiązanie stosunku pracy

10. Obsługa programu „Płatnik”

 

Nazwa szkolenia

Place od podstaw. Obsługa programów Płatnik i Gratyfikant

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

48 godz.

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 2. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
 3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze - ujęcie składkowe i podatkowe
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 6. Obsługa programu Płatnik
 7. Obsługa programu Gratyfikant

 

Nazwa szkolenia

Podstawy obsługi komputera i Internetu

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

30 godz.

1. Wstęp do pracy na komputerze, rozpoznawanie podstawowych części komputera

2. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

3. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami.

4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

Nazwa szkolenia

Podstawy obsługi komputera i Internetu dla seniorów

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia praktyczne

30 godz.

1. Wstęp do pracy na komputerze, rozpoznawanie podstawowych części komputera

2. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

3. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami.

4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

Nazwa szkolenia

Język angielski ogólny

- poziomy podstawowy/ponadpodstawowy/średniozaawansowany/ zaawansowany

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

90 godz.

1. Słownictwo związane z życiem codziennym oraz podstawowe wyrażenia z zakresu pracy zawodowej

2. Gramatyka języka angielskiego; budowanie zdań, pytań i wypowiedzi

3. Rozumienie, czytanie i pisanie ze słuchu

4. Konwersacje w języku angielskim- ćwiczenie wymowy, płynności wypowiedzi, prowadzenie rozmów, odgrywanie scenek

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Centrum Egzaminacyjne TELC/TOEIC– uczestnik opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Język niemiecki ogólny

- poziomy podstawowy/ponadpodstawowy/średniozaawansowany/ zaawansowany

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

90 godz.

1. Słownictwo związane z życiem codziennym oraz podstawowe wyrażenia z zakresu pracy zawodowej

2. Gramatyka języka angielskiego; budowanie zdań, pytań i wypowiedzi

3. Rozumienie, czytanie i pisanie ze słuchu

4. Konwersacje w języku niemieckim- ćwiczenie wymowy, płynności wypowiedzi, prowadzenie rozmów, odgrywanie scenek

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Centrum Egzaminacyjne TELC– uczestnik opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Język angielski w biznesie

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

90 godz.

1. Słownictwo związane z handlem, marketingiem, reklamą oraz prezentacją firmy; fachowe wyrażenia z dziedziny biznesu i ekonomii

2. Gramatyka języka angielskiego; budowanie oferty firmy; sporządzanie  korespondencji handlowej; tworzenie dokumentacji w języku angielskim

3. Konwersacje w języku angielskim- ćwiczenie płynności wypowiedzi, prowadzenie rozmów telefonicznych z kontrahentami, pertraktacje i negocjacje z partnerami handlowymi

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Centrum Egzaminacyjne TELC/TOEIC– uczestnik opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Język niemiecki w biznesie

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

90 godz.

1. Słownictwo związane z handlem, marketingiem, reklamą oraz prezentacją firmy; fachowe wyrażenia z dziedziny biznesu i ekonomii

2. Gramatyka języka angielskiego; budowanie oferty firmy; sporządzanie  korespondencji handlowej; tworzenie dokumentacji w języku niemieckim

3. Konwersacje w języku niemieckim- ćwiczenie płynności wypowiedzi, prowadzenie rozmów telefonicznych z kontrahentami, pertraktacje i negocjacje z partnerami handlowymi

Egzamin zewnętrzny

Egzamin przeprowadzony przez Centrum Egzaminacyjne TELC– uczestnik opłaca egzamin

 

Nazwa szkolenia

Język polski dla obcokrajowców

- poziomy podstawowy/ponadpodstawowy

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

60 godz.

1. Słownictwo związane z życiem codziennym oraz podstawowe wyrażenia z zakresu pracy zawodowej

2. Gramatyka języka polskiego; budowanie zdań, pytań i wypowiedzi

3. Rozumienie, czytanie i pisanie ze słuchu

4. Konwersacje w języku polskim- ćwiczenie wymowy, płynności wypowiedzi, prowadzenie rozmów, odgrywanie scenek

Nazwa szkolenia

Pomoc publiczna w okresie programowania 2014-2020

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

16 godz.

1. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną i analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie

2. Przepisy dotyczące pomocy publicznej na lata 2014-2020

3. Określanie wielkości przedsiębiorcy

4. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej

5. Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej.

6. Udzielania pomocy de minimis; wykluczenia

7. Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej

8. Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym pomoc inwestycyjna regionalna na podstawie wyłączenia blokowego

9. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

10. Obliczanie wysokości pomocy publicznej i sporządzanie zaświadczeń o  udzieleniu pomocy de mini mis

11. Zwrot pomocy; korekty zaświadczeń o udzielonej pomocy

 

Nazwa szkolenia

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1.Dokumentacja programowa, dotycząca realizacji projektów

2. Ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach EFS

3. Wkład własny w projekcie EFS (wkład finansowy i niefinansowy)

4. Kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

5. Koszty zarządzania jako koszty pośrednie

6. Angażowanie personelu w projektach współfinansowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 (umowy cywilnoprawne; limit godzin; ewidencja przepracowanych godzin i zadań)

7. Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu

8. Zasada elastyczności (cross-financing)

9. Stosowania zasady konkurencyjności

 

Nazwa szkolenia

Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

16 godz.

1. Charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych:

2. Dokumentacja programowa, dotycząca realizacji projektów w ramach EFS w latach 2014-2020 dla poszczególnych priorytetów

3. Główne obszary wsparcia, potencjalni beneficjenci, przykładowe typy projektów(zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych – praca warsztatowa z wykorzystaniem Uszczegółowionych Opisów Priorytetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych)

4. Zasady aplikowania w konkursach w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa

- zgodność projektu z program operacyjnym oraz politykami horyzontalnymi

- uzasadnienie, opis i cele projektu

- relacja pomiędzy opisem projektu a wskaźnikami

- zasady konstruowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania projektu

 

Nazwa szkolenia

Realizacja i rozliczanie projektów unijnych przy użyciu systemu SL2014

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. Praca z Systemem SL2014 – uprawnienia, logowanie, obsługa oprogramowania

2. Rejestracja i aktualizacja Harmonogramu płatności

3. Monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu

4. Baza personelu projektu- wprowadzanie danych osób zaangażowanych w realizację projektu

5. Zgłoszenie informacji o zamówieniach przekraczających progi ustawy o PZP

6. Wykorzystanie Modułu Korespondencja do kontaktu z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą

7. Zestawienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu

8. Sprawozdawczość- rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.); sporządzanie i przesyłanie wniosków

9. Procedura wycofania wniosku o płatność; poprawa wniosku przez Beneficjenta; korekta/akceptacja wniosku przez Opiekuna projektu

 

Nazwa szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

16 godz.

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi. Ryzyko związane z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka

6. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

7. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń. Organizacja pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

8. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

9. Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego

 

Nazwa szkolenia

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

64 godz.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

 

Nazwa szkolenia

Ochrona danych osobowych w praktyce

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. Pojęcie danych osobowych; tzw. dane wrażliwe.

2. Czym jest zbiór danych osobowych?

3. Na czym polega proces przetwarzania danych osobowych?

4. Sposoby zgodnego z ustawą postępowania i zabezpieczania danych

osobowych przetwarzanych w wersji papierowej

- bezpieczne przechowywanie danych

- bezpieczne niszczenie danych

- ograniczenia dostępu do obszaru przetwarzania

danych osobowych

- udostępnianie danych osobowych pracowników, klientów i interesantów osobom z zewnątrz (policji, sądom, ubezpieczycielom, itp.). Kiedy jest to dopuszczalne i jaką formę wybrać (mail, telefon, poczta)?

- „polityka czystych biurek"

- najczęściej popełniane błędy

5. Jak zabezpieczać dane osobowe przetwarzane w wersji elektronicznej

- bezpieczne korzystanie z systemów informatycznych

- bezpieczne korzystanie z komputerów i pozostałych

urządzeń przenośnych

6. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna, cywilna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych

7. Kontrole PUODO

 

Nazwa szkolenia

Podstawy zarządzania jakością wg normy ISO 9001

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. System zarządzania jakością – pojęcia, historia, znaczenie, cel oraz korzyści z wdrażania systemu zarządzania jakością

2. Osiem zasad zarządzania jakością

3. wymagania normy PN-EN ISO 9001

4.Wtworzenie dokumentacji SZJ

5. Wdrażanie SZJ

6.  Rola Pełnomocnika Jakości

7. Kontrolowanie podejmowanych działań i ich zgodności z ustalonymi procedurami

 

Nazwa szkolenia

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

16 godz.

1. Auditor wewnętrzny 

- kwalifikacje i wymagania

- cechy dobrego auditora

- zadania zespołów auditorów

- aktualizowanie kwalifikacji

- opracowanie procedury systemu zarządzania jakością, opracowanie fragmentu księgi jakości wg przedstawionego wzorca

2. Auditowanie systemu zarządzania jakością 

- najważniejsze definicje z zakresu auditowania

- rodzaje auditów

- cele audytów

3. Procedura auditu wewnętrznego

- inicjowanie auditu

- przygotowanie działań auditowych – jak formułować pytania auditowe

- przeprowadanie działań auditowych -(niezgodności, spostrzeżenia)

- przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu

- przeprowadzenie działań poauditowych

4. Działania pozaauditowe

 

Nazwa szkolenia

Praktyczne szkolenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. Podstawy prawne ochrony danych – regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe

2. Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych

3. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

4. Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa

5. Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym

6. Jak powinna wyglądać dokumentacja ochrony danych osobowych

7. Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych; zgłaszanie zbiorów danych osobowych do PUODO

8. Zbieranie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych zgodnie z prawem

9. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

10. Działalność i kontrole PUODO

11. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy

 

 

 

Nazwa szkolenia

Stres, emocje  – jak sobie z nimi radzić ?
Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu technik rozluźniających

16 godz.

1.  Jak rozpoznawać emocje (smutek, radość, gniew, strach)?

2.  Inteligencja emocjonalna; metody i techniki zarządzania emocjami w sferze zawodowej i prywatnej

3. Diagnozowanie objawów stresu (fizyczne, psychiczne, emocjonalne i behawioralne objawy stresu); mechanizm funkcjonowania stresu

4. Określanie czynników indywidualnych wpływających na reakcję stresową

5. Oswojenie stresu- jak radzić sobie ze stresem i frustracją?

- Metoda 3 drobnych nawyków

- Techniki odzyskiwania kontroli

- Ćwiczenia relaksujące umysł

- Zastosowanie mini „facefitnessu” oraz ćwiczeń rozluźniających ciało; ćwiczenia relaksacyjne oparte o wizualizację

 6. Redukowanie wpływu stresu na zdrowie

7. Siła pozytywnego myślenia

8. 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Coveya (proaktywność; zaczynaj z wizją końca; najpierw rób to, co najważniejsze; myślenie w kategoriach wygrana-wygrana; staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumianym; synergia; ostrzenie piły)

9. Wprowadzanie koncepcji work-life-balance do własnego życia zawodowego i prywatnego

 

Nazwa szkolenia

Przywódca- lider na obcasach

Liczba godzin

Program szkolenia

 

 

Zajęcia w formie warsztatów (ćwiczenia w parach oraz grupach; moderowana dyskusja grupowa; studium przypadków)

16 godz.

1. Zaburzona wizja samej siebie- dlaczego inni postrzegają mnie lepiej?

2.  Budowanie poczucia własnej wartości- jak znaleźć naturalną pewność siebie? Pokonywanie własnych blokad i lęków

3. Trening pewności siebie- pewność siebie w głosie, postawie i mowie (postawa zwycięzcy; jak mówić, żeby być słyszaną i wzbudzać wiarygodność)

4. Co zrobić, żeby inni nie zobaczyli jak się denerwujesz? Techniki samokontroli emocjonalnej; rozluźnienie ciała i głosu przed stresującą rozmową

5. Jak wyglądać i dzięki temu czuć się bardziej pewną siebie? Moje kolory w biznesie czyli indywidualna analiza kolorystyczna

6. Jak zarządzać własną karierą zawodową, aby stać się niezaprzeczalnym przywódcą? Analiza indywidualnych barier i celów rozwojowych

7. Jak stać się liderem budzącym szacunek i respekt? Budowanie autorytetu i uznania wśród swoich pracowników

8.  Niezwykłe kobiety, które osiągnęły niemożliwe- przedstawienie sylwetek kobiet- liderów, które odniosły zawodowy sukces.

 

Nazwa szkolenia

Sprzedaż i negocjacje handlowe

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

24 godz.

Sprzedaż od A do Z

- omówienie etapów procesu sprzedaży

- czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu

- badanie potrzeb Klienta

- wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej

- postępowanie w trudnych sytuacjach. Emocje i stres – jak sobie z nimi radzić?

2. Skuteczne negocjacje handlowe

- planowanie struktury negocjacji

- pływ mowy ciała na efekt negocjacji; ważne elementy wizerunku negocjatora

- podstawowe umiejętności i cechy dobrego negocjatora

- zachowania, które budują mocną pozycję negocjatora

- style komunikowania się - czyli kiedy być przywódczym, a kiedy towarzyskim i sympatycznym.

- metody wywierania wpływu w negocjacjach, manipulacje w negocjacjach

- siła argumentów w oparciu o fakty

- umiejętne zakończenie negocjacji; osiąganie założonego celu

 

Nazwa szkolenia

Sekretarka/Asystentka- profesjonalna obsługa sekretariatu

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

24 godz.

1. Metody skutecznej komunikacji w pracy biurowej

2. Wykorzystanie mowy ciała i właściwego doboru słów w celu wzmacniania swojej wiarygodności i siły perswazji

3. Znaczenie i zasady pracy biurowej oraz jej specyfika

4. Charakterystyka pracy sekretarki

5. Obieg dokumentacji oraz korespondencji w firmie (zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji zgodnie z procedurami i instrukcjami biurowymi; zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji; ewidencja faksów i przesyłek kurierskich; segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia)

6. Rodzaje akt i ich przechowywanie

7. Prowadzenie dziennika korespondencji

8. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu

- elementy pisma

- protokoły – zasady pisania i rodzaje

9. Kultura i estetyka pracy biurowej; normy etyczne i porządkowe w miejscu pracy

10. Uroczystości i delegacje – organizacja zebrań, konferencji i narad

11. Przyjmowanie interesantów (kontakty osobiste, telefoniczne, prowadzenie korespondencji)

12 Etyka sekretarki

13. Mowa ciała

- zachowanie werbalne i niewerbalne

- wpływ koloru na wizerunek

- stylizacja w biznesie

14. Obsługa urządzeń biurowych (ćwiczenia)

 telefon – fax, kserokopiarka,  rzutnik, bindownica, sprzęt audiowizualny

 

Nazwa szkolenia

Marketing internetowy- skuteczna promocja w sieci

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

16 godz.

1. Rodzaje i formy reklamy internetowej- szczegółowe omówienie możliwości oferowanych przez Internet w kwestii promocji marki, produktu i usługi (strony WWW; e-biuletyn/ newsletter;  tworzenie witryn i serwisów internetowych; płatna obecność w wyszukiwarkach; reklama w sieci; e-marketing; e-handel; e-mail marketing)
2. Planowanie kampanii promocyjnych w sieci – krok po kroku
4. Internet PR czyli jak kreować swój wizerunek w sieci

-  Internetowy PR w serwisie firmowym
- E-media relations – czyli wszystko o komunikowaniu się z dziennikarzami poprzez Internet
- news prasowy w Internecie – jak pisać, jak wysłać i do kogo?
- narzędzia Internet PR w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

5. Istota obecności w mediach społecznościowych

6. Mierzalność działań w Internecie - co i jak warto mierzyć

 

Nazwa szkolenia

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. Prace badawcze czy rozwojowe

2. Kryteria działalności badawczo-rozwojowej

3. Sposób dokumentowania wyników prac B+R

4. Zewnętrzne źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej

5. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

 

 

Nazwa szkolenia

Wdrażanie nowych rozwiązań procesowych, wprowadzanie innowacji produktowych

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

8 godz.

1. Definicja innowacyjności i dokumenty ją potwierdzające

2. Analiza potrzeb

3. Transfer technologii (nabycie patentów, know how, koszty nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup licencji)

4. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (samodzielna realizacja prac badawczo-rozwojowych, zakup gotowych wyników B+R, zlecenie/współpraca z jednostkami zewnętrznymi)

5. Szacowanie przychodów i kosztów

 

Nazwa szkolenia

Rachunkowość działalności badawczo-rozwojowej

Liczba godzin

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne

6 godz.

1. Ujęcie księgowe prac badawczych i rozwojowych

2. Rozliczanie kosztów prac rozwojowych

3. Zaliczenie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

4. Kapitalizacja prac rozwojowych (kryteria, moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji)

5. Wycena, utrata wartości prac rozwojowych

 

Nazwa szkolenia

Sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej

Liczba godzin

Program szkolenia

<

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce