Bezrobocie? Nie, dziękuję!

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Bezrobocie? Nie, dziękuję!” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. ”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej 72 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego  poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (doradztwie, szkoleniach oraz stażach zawodowych).

Miejsce realizacji

Województwo Świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 72 osoby długotrwale bezrobotne, w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego (43 kobiety i 29 mężczyzn)

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – tematyka: zwiększanie samooceny i wiary we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD dla każdego uczestnika.
 2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, sposoby kontaktu
  z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych, długotrwale bezrobotni w wieku 15-17 zapoznani zostaną z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania młodocianych.
 3. Grupowe Doradztwo Zawodowe - tematyka: adaptacja do warunków pracy, sposoby integracji
  ze współpracownikami, praca w grupach, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, transfer wiedzy i  doświadczenia zawodowego itp. 
 1. Szkolenia:
 1. Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta (90 godz.)- szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę z zakresu skutecznych technik telemarketingu oraz profesjonalnej obsługi klienta.
 2. Operator wózków jezdniowych z elementami towaroznawstwa + uprawnienia UDT (122 godz.) - szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, dotyczące zagadnień
  z dziedziny towaroznawstwa i obsługi wózków widłowych. Druga część to zajęcia praktyczne
  z zakresu jazdy wózkiem jezdniowym. Szkolenie kończy się egzaminem. W rezultacie pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymają uprawnienia kwalifikacyjne.
 3. Pracownik do spraw zaopatrzenia + certyfikat ECDL Start (150 godz.) - szkolenie składa
  się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia obejmujące zagadnienia związane z zaopatrywaniem firmy w towary i usługi niezbędne do prowadzenia działalności. Podczas drugiej części kursu uczestnicy zdobędą wiedzę  z zakresu czterech modułów ECDL, co wpłynie na podniesienie ich kompetencji
  w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie Start.
 1. Dziewięciomiesięczne staże zawodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro KSWP w Końskich

Małgorzata Ciaś – 41 260 46 42

Barbara Kulbicka – 41 260 46 41

Biuro KSWP w Kielcach

Iwona Klimczyk – 41 343 17 80

UWAGA

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w dokumentach do pobrania.

Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wybór dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego...

13.02.2018

Po przeanalizowaniu ofert dotyczących wyboru dostawcy na zakup 100 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz licencja IDP Signature, Anti-Spam, AV ZyXEL dla urządzenia ZyWALL USG 300...

Czytaj więcej
Newsletter

Dołącz do bezpłatnego newslettera!

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce