Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Czas na zmiany

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu: powiaty przemyski, powiat m. Przemyśl.

Cel projektu

Celem głównym projektu „Czas na zmiany” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób długotrwale bezrobotnych 

Miejsce realizacji

Powiat przemyski i powiat m. Przemyśl.

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 60 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat przemyski, powiat miasta Przemyśl.

Dostępne formy wsparcia

Poradnictwo zawodowe.

Podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym/psychologiem opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, wykorzystane zostaną  standaryzowane metody ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, zbadane zostaną zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczestników/czek. Uczestnicy/czki uświadomią sobie swoje predyspozycje oraz mocne i słabe strony. Określone zostaną przeszkody utrudniające aktywizację  zawodową oraz działania wspierające ich eliminacje. Wyznaczone zostaną nowe cele zawodowe itp.

Podczas zajęć grupowych omówiona zostanie rozmowa rekrutacyjna, przygotowane zostaną CV i listy motywacyjne (każdy/a uczestnik/czka otrzyma CV w wersji papierowej -3 szt. i elektronicznej). Przewidziane są: nauka autoprezentacji, zapoznanie z nowymi standardami pracy, wykorzystanie internetu, telefonu oraz innych narzędzi do poszukiwania pracy, budowanie i wykorzystywanie siatki kontaktów, równość płci, równanie szans K +M na rynku pracy itp.

 Szkolenia.

Przeprowadzone zostaną 4 szkolenia. Każdy uczestnik projektu będzie miał do wyboru jedno ze szkoleń:

1. Operator ładowarki,

2. Opiekun osób zależnych,

3. Magazynier -sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka widłowego,

4. Pracownik biurowy/sekretarz.

Staże

Każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

W ramach projektu zapewniamy:

- ubezpieczenie

- materiały szkoleniowe,

- catering/serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu,

- opiekę nad osobą zależną.

Szczegółowych informacji udzielają :

  • Anna Majewska – Stelmasik           tel.: 0 41 249 03 61
  • Daniel Smuczek                            tel.: 0 600 294 594
  • Lucyna Maślany                            tel.: 0 600 294 594

 Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce