Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Dobry zawód – pewny start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Dobry zawód – pewny start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopniaw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 24 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 100 osób bezrobotnych:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- będących w wieku między 15 a 24 rokiem życia.

Dostępne formy wsparcia

I. Warsztaty z psychologiem

Moduł 1. Indywidualne konsultacje z psychologiem ukierunkowane na określenie mocnych i słabych stron charakteru uczestników oraz ich potrzeb edukacyjnych dotyczących udziału w projekcie. Podczas spotkań z psychologiem beneficjenci motywowani będą do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz aktywnego angażowania się w działania projektu.

Moduł 2. Grupowy trening umiejętności interpersonalnych obejmujący tematykę nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania relacji z otoczeniem przy zachowaniu zasad współżycia społecznego. Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami panowania nad stresem i zachowania w sytuacjach konfliktowych (asertywność), sposobami wzmacniania siły i odporności psychicznej – nabędą również umiejętności autoprezentacji.

II Warsztaty z doradcą zawodowym

Moduł 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ukierunkowane na określenie uzdolnień uczestników, diagnozę ich możliwości i predyspozycji zawodowych, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia – wyznaczenie działań zmierzających do ich niwelowania. Dla każdego uczestnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD). Uczestnicy w wieku 15 – 17 lat, zapoznani zostaną dodatkowo z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania osób młodocianych.

Moduł 2. Zajęcia grupowe „Skuteczność na rynku pracy” obejmujące tematykę uwarunkowań rynku pracy oraz sposobów kontaktowania się z potencjalnym pracodawcą. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), nauczą się jak odbywać rozmowy kwalifikacyjne. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia dotyczące równości płci (promowanie rozdzielania obowiązków między kobiety i mężczyzn), zwalczania dyskryminacji na ryku pracy, a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.

 III Szkolenia z następującego zakresu:

1. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre

2. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym

3. Pracownik magazynu z obsługą programu sprzedażowo – magazynowego

4. Przedstawiciel handlowy z elementami telepracy i prawem jazdy kat. B

5. Pracownik małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingiem

Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym wybranym szkoleniu z powyższej tematyki.

 IV Staże zawodowe – każdy z uczestników projektu po ukończeniu szkolenia skierowany zostanie do odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

 

 W ramach projektu zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Powiat konecki:   Iwona Zbróg 41 375 15 55/56

                           Anna Andruszkiewicz 41 375 14 55/56

Powiat skarżyski:  Iwona Wojcieszak   41 251 24 32

 Projekt „Dobry zawód – pewny start” przyczynia się do ograniczenia nierówności płci oraz dba o rozwijanie w równym stopniu umiejętności kobiet i mężczyzn.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce