Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nowa Praca Nowe Możliwości

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które pozostają bez zatrudnienia (w tym bezrobotne lub bierne zawodowo) i są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (60 kobiet i 40 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane, jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy, a także osoby poszukujące pracy, bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przynależą do jednej z grup:

-  osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie),

-  osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby powyżej 50 roku życia, które spełniają w/w kryteria.

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego)

Czas trwania: 55 godz./ os. (40 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

Przewidywany termin realizacji: 10 – 11.2017 r.

2. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 138 godz./os.(48 godz. teorii + 90 godz. praktyki)

 Przewidywany termin realizacji: 04 – 05.2017 r.

3. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (14 godz.) i terminala kart płatniczych (2 godz.), obsługa komputera (90 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 06 – 07.2017 r.

4. Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania: 90 godz. (60 godz. teorii + 30 godz. praktyki)

Praktyka: warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa kasy fiskalnej (14 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 09 .2017 r.

IV. Staże: 6 miesięczne dla 100 osób.

Wartość projektu: 1 636 123,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 390 705,17 zł

Planowane efekty projektu:

- Udzielenie wsparcia doradczo - szkoleniowego 100 os. z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

- Udzielenie wsparcia stażowego 100 os. z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                            KSWP Kielce

Barbara Kulbicka                                        Mariola Nowak

b_kulbicka@kswp.org.pl                          m_nowak@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41                                        tel.: 41 343 17 80


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" - Rytwiany

14.02.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Rytwiany ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce