Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+

Krótka charakterystyka projektu

 

.

Cel projektu

Projekt „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych) kompetencji z zakresu aktywizacji oraz efektywnych form wsparcia dla grup 50+. Wymiana doświadczeń dotyczących skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w edukacji osób starszych, metod zarządzania stosowanych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, odbywać się będą podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Portugalii, Bułgarii i Malty. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz osób 50+ (w tym również trenerzy/konsultanci/wykładowcy),
  • posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym,
  • zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • posiadają motywację do odbycia szkolenia w organizacji przyjmującej, a udział w projekcie odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju,
  • dostarczą do siedziby KSWP wypełniony formularz zgłoszeniowy we wskazanym okresie rekrutacji,
  • zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie,
  • zawrą z KSWP porozumienie o mobilności oraz umowy indywidualne

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację działań:

1. przygotowawczych:

a)       indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego

b)       szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Bułgarii i Malty.

2. w zakresie mobilności tj. sześć wizyt edukacyjne (do Portugalii, Bułgarii i Malty)

3. następczych: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu wyników.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu,

c) współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik otrzyma:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zrealizowanego w ramach przygotowania kulturowego i językowego

b) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

c) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.


 

 Szczegółowych informacji o projekcie udziela

Beata Napierała - Kierownik Projektu  tel.: (41) 375 14 55Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start”...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce