Oferta usług doradczych KSWP jest skierowana m.in. do:

  • osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorstw, pracowników
  • innych podmiotów, w tym JST, NGO, placówek oświaty, placówek służby zdrowia, klubów sportowych

Metody działania i zakres oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego zamawiającego, poprzez wstępną diagnozę jego potrzeb.

 

Lp.

DORADZTWO PODSTAWOWE

1

Opracowanie wniosku o przyznanie środków na  podjęcie działalności gospodarczej / przystąpienie do spółdzielni socjalnej  (np. wniosek do PUP / PEFRON)

2

Opracowanie formularza rekrutacyjnego (np. w ramach RPO / POWER)

3

Opracowanie biznes planu w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. w ramach RPO / POWER)

4

Opracowanie wniosku na doposażenie stanowiska pracy lub uzyskanie bonu

5

Opracowanie wniosku o dofinansowanie na usługi rozwojowe (szkoleniowe i doradcze)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy / Baza Usług Rozwojowych

6

Opracowanie wniosku o dofinansowanie (np. w ramach programu „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moja Woda”)

7

Opracowanie wniosku o dotację wraz z biznes planem w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW (ARMiR)

8

Opracowanie wniosku o dotację wraz z biznes planem w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Lokalnych Grup Działania – LEADER

9

Opracowanie wniosku do ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

10

Opracowanie biznes planu

11

Oszacowanie wartości nieruchomości

12

Rozliczenie pozyskanych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej, w tym obsługa finansowo – sprawozdawcza.

13

Rozliczenie pozyskanego wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej / doposażenie stanowiska pracy (np. w ramach RPO / POWER)

14

Konsultacje indywidualne

 

Lp.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

1

Opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich EFS

(np. FEŚ / POPC / ERASMUS+)

2

Opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich EFRR

(np. FEŚ / POPW / FENG / POPC / FENIKS)

3

Opracowanie wniosku o dofinansowanie / grant  w ramach konkursów dla NGO, JST, inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych do 200 tys. 

4

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

5

Przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.32 Kredyt Technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 – dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.

6

Przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania Wzornictwo w MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027

7

Audyt energetyczny

8

Przeprowadzenie postępowań zakupowych / przetargów

–        przygotowanie zapytań ofertowych

–        upublicznienie zapytań ofertowych, jeżeli konieczne (przygotowanie pism do potencjalnych dostawców, upublicznienie zapytań na stronie)

–        przygotowywanie pism do wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści oferty lub uzupełnienia dokumentów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby)

–        przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej rozstrzygnięcia postepowań,  tj. ogłoszenia o wyniku postępowania, protokołu wyboru

–        przygotowanie wzoru umowy z wybranym dostawcą

9

Rozliczenie projektu

–        obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. opis faktur, sprawdzanie ich zgodności z zakresem rzeczowym projektu, monitoring płatności)

–        sporządzanie wniosków o płatność bez względu na liczbę składanych wniosków o płatność

–        zarządzanie projektem (monitoring postępu rzeczowego projektu, przygotowanie wzoru papieru projektu, korespondencja z IZ)

–        aktualizacja wniosku o dofinansowanie za każdym razem, jeśli będzie to konieczne

przygotowywanie kwartalnych raportów postępu realizacji (jeżeli konieczne)

10

Doradztwo w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa

–        analiza i ocena strategii kreowania wizerunku firmy

–        ocena obecnego wizerunku

–        analiza i ocena ryzyka wizerunkowego oraz opracowanie modelu zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi

–        przygotowanie modelu działań wzmacniających materialne elementy wizerunku, identyfikacji wizualnej (logo i zasady jego użycia, materiały marketingowe, grafika firmowa, strona internetowa, media społecznościowe, biuro i otoczenie firmy, pracownicy i obsługa klienta, firmowy dress code)

–        przygotowanie modelu wspierającego działania sprzedażowe w oparciu o strategię wizerunkową

11

Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

–        analiza dotychczasowych stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków zatrudnionych pracowników

–        określenie kluczowych obszarów działalności firmy

–        określenie hierarchii (system organizacji)

–        określenie docelowej struktury organizacyjnej

–        optymalne przyporządkowanie działań do docelowej struktury organizacyjnej wraz ze wskazaniem zakresów obowiązków

12

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO

13

Konsultacje biznesowe

Lp.

DORADZTWO PROINNOWACYJNE

1

Konsultacje w zakresie usług e-administracji (bezpieczny podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, bezpieczeństwo wymiany danych, inne – dostosowane do potrzeb klienta)

2

Wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych

– doradztwo w poszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktów z partnerami (instytucjami otoczenia biznesowego, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi), w celu wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub transferu wiedzy lub zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie wykonanie prac badawczo-rozwojowych przez jednostkę zewnętrzną lub przy współpracy z przedsiębiorstwem).

3

Konsultacje/doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)

4

Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa. Wsparcie eksperckie w integracji nowych systemów IT z istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie

5

Analiza procesów biznesowych oraz doradztwo w zakresie usprawniania procesów świadczenia usług. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania świadczeniem usług

6

Przeprowadzenie analizy aktualnych procesów biznesowych oraz ich optymalizacja wraz ze wsparciem w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania magazynem, dostawami, produktami i półproduktami, wyceną oraz logistyką

7

Opracowanie Strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji. Przykładowe elementy strategii:

a)   Dane podmiotu, opis historii i działalności wnioskodawcy

b)   Określenie celów strategicznych

c)   Opis produktów / usług

d)   Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy

e)   Określenie nowych rynków

f)   Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad dostępu produktów (określenie norm, wymagań, certyfikatów)

8

Doradztwo w zakresie budowy marki produktu/usługi

–      opracowywanie/projektowanie identyfikacji wizualnej (logo/logotyp, druki firmowe, wzory materiałów reklamowych, inne elementy identyfikacji),

–      opracowywanie/projektowanie znaków towarowych.

9

Strategia biznesowa

(analiza otwarcia firmy na nowe rynki/klientów, strategia wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług)

10

Strategia marketingowa

–      analiza rynku i jego segmentów,

–      opis nowego produktu/usługi,

–      określenie segmentu docelowego i jego potrzeb,

–      konkurencja,

–      przewaga konkurencyjna produktu/usługi,

–      działania promocyjne i sprzedażowe.

11

Plan marketingowy

12

Strategia sprzedaży

13

Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;

– stworzenie planu struktury kadrowej i optymalizacji zatrudnienia;

– plan rozwoju kadr;

– przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji, opracowanie systemu motywacyjnego oraz systemu oceny pracowniczej

14

Doradztwo w zakresie księgowania prac badawczych i rozwojowych

15

Audyt innowacyjności

– Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;

– Analiza pozycji rynkowej (ocena konkurencyjności);

– Analiza modelu biznesowego (analiza strategii marketingowej – analiza stosowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji, segmentacja klientów, analiza kanałów dystrybucji);

– Analiza finansowa;

– Analiza organizacji i zarządzania;

– Analiza dojrzałości technologicznej

17

Doradztwo w zakresie wdrażania innowacji.

–  analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji

–      uszczegółowienie ścieżek rozwoju

–      analiza porównawcza

–      prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy

–  przygotowanie modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji

–      stworzenie prognozy wielkości sprzedaży i liczby klientów

–      stworzenie modelu przychodów i kosztów, wraz z prognozą

–      oszacowanie przepływów gotówkowych

–      analiza rentowności poprzez oszacowanie NPV z bieżącego projektu

–      analiza wrażliwości

–  identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji

analiza ryzyka wdrożenia innowacji

18

Doradztwo w zakresie transferu wiedzy i nowych technologii, pomoc dotycząca nabywania, ochrony, korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

– poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii

– przygotowanie listy dostawców wybranej technologii,

– opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy,

– zebranie ofert od poszczególnych dostawców oraz ich analiza porównawcza,

19

Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej.

20

Pozostałe usługi doradcze niezbędne do wdrożenia innowacji.

Lp.

DORADZTWO w zakresie problemów i potrzeb związanych ze skutkami epidemii COVID-19

1

Wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie, w tym:

–        Analiza firmy, jej zasobów i procesów biznesowych

–        Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej analizy

2

Usługi w zakresie zagadnień finansowych, np. w pozyskiwaniu finansowania pomocowego oraz wdrożenia innych działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa

3

Opracowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie

4

Analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii

5

Doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zrachowaniach klientów

6

Opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych/cenowych/marketingowych pozwalających

na szybki powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołamy epidemią

7

Konsultacje indywidualne

 

DORADZTWO W RAMACH PROJEKTÓW

Wsparcie w Starcie

Usługi dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą i pożyczkobiorców zapewniane przez pośrednika finansowego bezpośrednio lub we współpracy z instytucjami, o których mowa w art. 61s. ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

Świadczone zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Rządowy

Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Doradztwo zapewniane jest:

1) osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej – w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, z uwzględnieniem w szczególności sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia;

2) pożyczkobiorcom korzystającym z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej – w szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Voucher rozwoju KSWP

Optymalizacja procesów biznesowych

Kto może się zgłosić?

Firm (ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, u których przeprowadzimy optymalizację procesów biznesowych poprzez szukanie realnych oszczędności. Do udziału w pilotażu zostaną zaproszone tylko 3 przedsiębiorstwa.

Jeśli szukasz oszczędności w firmie i chcesz:

–  usprawnić proces produkcyjny

–  zminimalizować koszty funkcjonowania firmy

–  wyeliminować zbędne czynności

–  zredukować koszty

–  poprawić organizację pracy

–  poprawić gospodarowanie zasobami

 

Specjaliści z Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości:

–  przeanalizują obszary działania Twojej firmy

–  poszukają dysfunkcji procesowych

–  zwizualizują problem w procesach (przeprowadzą mapowanie)

–  poszukają najlepszego rozwiązania (optymalizacja)

 

W efekcie realizacji oferowanej usługi:

–  zaoszczędzisz z nami minimum 24 tysiące złotych

–  zredukujesz koszty prowadzenia firmy

–  maksymalnie wykorzystasz dostępne zasoby, infrastrukturę i potencjał pracowników

–  skrócisz proces produkcyjny

–  zwiększysz wydajność pracy

–  poprawisz terminowość realizacji zamówień

–  poprawisz konkurencyjność przedsiębiorstwa

Szczegółowe informacje o projekcie:

Końskie: 41 260 46 63, 515 320 514, n_gorecki@kswp.org.pl

Kielce:  41 345 39 08, 606 641 806, michal_mika@kswp.org.pl

Cena ustalana indywidualnie

Usługa doradcza w zakresie digitalizacji

– projektowania i wdrażania w MŚP rozwiązań redukujących udział papierowych dokumentów

Digitalizacja polega na skanowaniu dokumentów i przechowywaniu ich w wersji cyfrowej. To co najistotniejsze

w całym procesie to umiejętne uporządkowanie i skatalogowanie danych, aby były one szybko dostępne.

Przeprowadzamy audyt dokumentów, skanowanie, przygotowujemy zdigitalizowane pliki, doradzamy w przejściu przez proces wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów. Zapewnimy 100% bezpieczeństwa i poufności. Kluczowe etapy związane z realizacja usługi to:

–        ustalenie z Klientem zakresu usługi, miejsca skanowania (skanowanie u Klienta lub w siedzibie KSWP) oraz sposobu archiwizacji zdigitalizowanych plików (dysk fizyczny, wirtualna chmura, pendrive, dysk przenośny, inne)

–        audyt wstępny dokumentów (analiza papierowych zasobów firmy, przeprowadzana u Klienta)

–        opracowanie struktury katalogów, nazewnictwa, sposobu segregacji dokumentów

–        opracowanie planu działania (plan działań będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Klienta)

–        podpisanie umowy o poufności (zabezpieczenie od strony formalnej przekazywanych do skanowania dokumentów)

–        przygotowanie do digitalizacji (odbiór dokumentów od Klienta w celu ich przeskanowania, transport dokumentów do siedziby KSWP chyba, że umowa stanowi inaczej, przygotowanie dokumentów do skanowania, klasyfikacja dokumentów według odpowiednich typów)

–        skanowanie papierowych dokumentów do postaci elektronicznej w wybranym przez klienta formacie, katalogowanie/indeksowanie dokumentów. Opisywanie metadanymi. Indeksowanie ręczne (metrykowanie) lub automatyczne (OCR, kody kreskowe). Automatyczne lub ręczne wprowadzenie parametrów, dzięki którym będzie możliwe późniejsze sprawne przeszukiwanie archiwum i odszukanie elektronicznej wersji dokumentu. Zapisanie zdigitalizowanych dokumentów na wybranym nośniku lub ich przesłanie za pośrednictwem zabezpieczonych łączy. Sprawdzenie zgodności zapisanych treści z wersją drukowaną. Zeskanowane dokumenty można łatwo wprowadzić do dowolnego, stosowanego systemu obsługi archiwum cyfrowego

–        przekazanie dokumentów papierowych do Klienta (po ich zeskanowaniu)

–        rozliczenie usługi (rozliczenie usługi zakończy warsztat powdrożeniowy, na którym przekazane zostaną Klientowi instrukcje dotyczące dalszego postepowania ze zdigitalizowanymi dokumentami).

Szczegółowe informacje o projekcie:

Końskie: 41 260 46 63, 515 320 514, n_gorecki@kswp.org.pl

Kielce:  41 345 39 08, 606 641 806, michal_mika@kswp.org.pl