Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na innowacje w MŚP

Data dodania: 25.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Trwa nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacje udzielane są w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc może być przyznana MŚP na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Pozostałe warunki dotyczące ogłoszonego konkursu.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

 • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

- zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców)

II. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków:

 • w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej

1) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości,
z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10 % kosztów kwalifikowalnych)

2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych

3) nabycie robót i materiałów budowlanych

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego
do dnia zakończenia realizacji projektu (do 10 % kosztów kwalifikowalnych)

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu

 • w zakresie prac rozwojowych koszty

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia
te są bezpośrednio związane z jego realizacją

2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu

3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu

  • w zakresie usług doradczych

- koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych

IV. Zasady finansowanie projektów:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR, z zastrzeżeniem, że:

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł

- maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym: na prace rozwojowe 450 tys. zł, na usługi doradcze 500 tys. zł

IV. Maksymalna wartość pomocy:

 • do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców

 • maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych

V. Terminy naboru wniosków:

 • do 30.06.2018 r.
 • do 31.08.2018 r.
 • do 31.10.2018 r.
 • do 5.12.2018 r.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce