Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Rozeznanie cenowe rynku na dostawę sprzętu komputerowego

Data dodania: 06.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z prowadzonym rozeznaniem cenowym rynku Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego, tj. serwera, dysków wewnętrznych oraz zasilacza UPS.

I.           Zamawiający

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917, REGON 290592085, KRS: 0000020058

Tel: 41 375 14 55, e-mail: kswp@kswp.org.pl

II.         Określenie przedmiotu rozeznania cenowego


 1. Przedmiotem rozeznania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym w załączonym „Formularzu oferty”, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III.        Termin i forma realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy najpóźniej do 25 listopada 2020 roku.
 2. Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.
 3. Zamówienie na dostawę będzie składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, e-mail.

IV.       Opis sposobu przygotowania oferty

 1. W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w załączniku nr 1) oraz wartość ogółem.
 2. Oferta powinna:
  a) zawierać nazwę Oferenta, adres lub siedzibę oferenta, nr NIP/REGON, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/e-mail osoby do kontaktu;
  b) być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
  c) być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Podpis powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.
 3. Oferent może dołączyć do oferty np. katalog, kartę produktu lub specyfikację techniczną oferowanego asortymentu.

V.         Obowiązki dostawcy

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, odpowiadający normom jakościowym określonym we właściwych aktach prawnych.
 2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego.

VI.       Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferent przedstawi na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego propozycje cenową, najpóźniej do 12.11.2020r., do godziny 15.00.
 2. Ofertę należy:

1) w formie pisemnej dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie. Oferta składana korespondencyjnie lub osobiście – powinna być złożona w zamkniętej kopercie i oznaczona dopiskiem „Rozeznanie cenowe - sprzęt komputerowy”

lub

2) w formie skanu przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail podając: „Rozeznanie cenowe - sprzęt komputerowy”.

VII.     KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

 1. Zamawiający wykluczy z oceny oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Oferenci zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2).
 3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę
  na realizację przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację przedmiotu zamówienia.

VIII.    Osoba do kontaktu

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Norbert Górecki.
 2. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (41) 260 46 63.

IX.       Dodatkowe informacje

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

X.         Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP 6581220917, REGON 290592085, telefon: 41 375 14 55.
 2. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XI.       Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Załącznik nr 3: Obowiązek informacyjny KSWP.
Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce