Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 04.04.2019 r. dotyczące zakupu i dostawy książek oraz toreb na dokumenty stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4, 18939000-0)

Data dodania: 04.04.2019 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” RPSW.08.05.01-IZ.00-26-022/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55 , Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085, NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 z późn. zm.).
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.
 3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 04.04.2019 r. na stronach internetowych:

a) https://kswp.org.pl/ – strona Zamawiającego,

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

6. Kategoria ogłoszenia: Dostawy, Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

7. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, miejscowość: Końskie

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek/podręczników oraz toreb na dokumenty stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości”

III. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa: książek/podręczników  oraz toreb na dokumenty stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze dla uczestników/uczestniczek szkoleń. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” RPSW.08.05.01-IZ.00-26-022/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa książek/podręczników, oraz toreb na dokumenty stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze dla uczestników/uczestniczek szkoleń realizowanych w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” RPSW.08.05.01-IZ.00-26-022/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU:
 2. Programowanie tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Kwalifikacja EE.09 Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1. Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Wyd. WSiP  - 10 szt. 
 3. Inkscape. Podstawowa Obsługa Programu. Krzysztof Cieśla. Wyd. Helion – 10 szt.
 4. Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.22. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 1. Jarosław Stolarski Joanna Śliżewska, Anna Rożej, Dorota Zadrożna – 10 szt.
 5. Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU22. Podręcznik do nauki zawodu technik Logistyk i magazynier. Część 2. Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna, Magda Ligaj – 10 szt.
 6. Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne. Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko – 40 szt.
 7. Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady obliczeniowe. Wojciech Zalewski – 40 szt.
 8. Torba na dokumenty materiałowa z rączka i regulowanym paskiem (wymiar 36,5 x 29,5 x 6,5 cm ( +/- 2 cm), kolor czarny lub granat) – 100 szt.
  1. Wszystkie materiały szkoleniowe objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 22110000-4 Drukowane książki

Kod CPV: 18939000-0 Torby podręczne

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  

V. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny
ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

VI. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VII. Wykluczenia

    W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 2 do zapytania ofertowego)

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.) 

2)Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3)Specyfikacja przedmiotu zamówienia (zdjęcie, skan lub ksero okładki podręcznika, torby)

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

1)Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie https://kswp.org.pl/ – strona Zamawiającego, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Małgorzata Ciaś – Koordynatorka projektu lub Daria Milewicz – Asystentka koordynatorki – telefon (41) 375-14-55;

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1)Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2)Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa
w pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego.

3)Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

4)Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Miejsce i termin składania ofert

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
ul. Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres;

-  e-mailem na adres m_cias@kswp.org.pl

2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 12.04.2019 r. godz. 9.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych” - projekt „Efektywne kształcenie zawodowe droga ku lepszej przyszłości”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

 

X. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2.Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3.W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XI.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 5/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 26.11.2018 r
 3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn.Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” RPSW.08.05.01-IZ.00-26-022/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają
  z Wytycznych i zapytania ofertowego.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2)  prawo do sprostowania danych osobowych,

3)  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7)  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce