Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia 07.01.2020 r. dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kody CPV: 80500000-9)

Data dodania: 07.01.2020 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 I.    ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II.   Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 z późn. zm.).
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.
 3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.
 4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 07.01.2020 r. na stronach internetowych:
  a) – strona Zamawiającego,
  b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 6. Kategoria ogłoszenia
  Usługa
 7. Podkategoria ogłoszenia
  Usługa szkoleniowa
 8. Miejsce realizacji zamówienia
  Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, miejscowość: Końskie, Stąporków

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki:

Liczba edycji: 10 (8 edycji ZSP w Stąporkowie, 2 edycje ZSP nr 3 w Końskich)

Liczba uczestników: 100 os. (80 os. (8 gr./10 os.) ZSP w Stąporkowie oraz 20 os. (2 gr./10 os.) w ZSP nr 3 w Końskich.

Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie, Zespół Szkół Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.

Czas trwania zajęć: 20 godz./grupę (łącznie 200 godz., w tym: 160 godz. w ZSP w Stąporkowie; 40 godz. w ZSP nr 3 w Końskich.

Opis szkolenia: zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem e-podręczników do matematyki (odpowiednio dla klasy I-IV szkoły ponadpodstawowej) – ćwiczenia interaktywne. E-podręczniki są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy nauczania.

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

V.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki  dla uczestników/uczestniczek projektu „Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Zamówienie zostało podzielone na 2 części :
  (1) Część 1 Zamówienia: Zajęcia dodatkowe z matematyki w ZSP w Stąporkowie (8 edycji - 80 os. (8 gr./10 os.) po 20 godz./grupę łącznie 160 godz.
  (2) Część 2 Zamówienia: Zajęcia dodatkowe z matematyki w ZSP nr 3 w Końskich (2 edycji - 20 os. (2 gr./10 os.) po 20 godz./grupę łącznie 40 godz.
 2. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem e-podręczników do matematyki (odpowiednio dla klasy I-IV szkoły ponadpodstawowej) – ćwiczenia interaktywne. E-podręczniki są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy nauczania..
 3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (po zakończonych zajęciach szkolnych) lub w soboty zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 4. W związku z przewidywaną dużą częstotliwością realizacji zajęć oraz krótkim okresem na ich przeprowadzenie Zamawiający zakłada zaangażowanie 3 lub więcej wykładowców/trenerów – dwóch dla w ZSP w Stąporkowie, jednego lub dwóch dla ZSP nr 3 w Końskich.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  Kod CPV 80500000-9 - usługi szkoleniowe.
 8. Termin i miejsce wykonania zamówienia
  Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 20.01.2020 r. max do 30.04.2020 r.

VI.  Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 500 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.
 2. Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia (wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia).

VII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VIII. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

 

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)       Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.) 

2)       Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia zajęć w zakresie opisanym w pkt II (Załącznik nr 2) oraz:

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy (dyplomy lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i doświadczenia w obszarze tematycznym zajęć), zgodnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia: rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia min. 500 godzin zajęć w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

- Curriculum Vitae

3)       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

4)       Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

 1. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie   – strona Zamawiającego, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Małgorzata Ciaś – Koordynatorka projektu lub Daria Milewicz – Asystentka koordynatorki – telefon (41) 375-14-55;

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty na każdą część skutkuje ich odrzuceniem.
 3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.
 5. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,
ul. Staszica 2A;

- listownie pod w/w adres;

-  e-mailem na adres m_cias@kswp.org.pl

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 15.01.2020 r. godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację zajęć – matematyka” - projekt „Moje kompetencje moja przyszłość”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.
 2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
  1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
  2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
  3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
 3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na podstawie następujących kryteriów:

K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego

K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt), z Załącznika nr 2do Zapytania ofertowego

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin:C)x60

K– liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C– cena badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Oferent musi wykazać minimum 2 letnie doświadczenie przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji zajęć w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

K=Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 500 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt

b) od 501 do 800 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 20 pkt

c) od 801 do 1200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 30 pkt

d) powyżej 1200 godz. realizacji szkoleń (zgodnym z przedmiotem zamówienia) - 40 pkt

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XIV.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 4/RPSW.08.05.01-26-0063/19z dnia 07.01.2020 r
 3.  Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn.Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe
  8. w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  10. że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce