Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 16.12.2020 r. dotyczące utworzenia 6-ciu stanowisk dydaktycznych w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych polegające na odpowiednim wykonaniu przegród stanowiskowych oraz podłoża w technologii izolacyjnej wg wytycznych OKE wraz z zapewnieniem materiałów (kody CPV: 44190000-8, 45400000-1)

Data dodania: 16.12.2020 / Autor: Przemysław Sipika

w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

2. Adres, pod którym należy składać oferty:

Biuro projektu Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, III p., 25-516 Kielce

 

II. Postanowienia ogólne

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.12.2020 r. na stronach internetowych:

a) strona Zamawiającego,

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

1. Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

2. Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

3. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, m. Kielce (pracownia szkolna w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce).

 

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na utworzeniu 6-ciu stanowisk do prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów zawodowych w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych polegającego na odpowiednim wykonaniu przegród stanowiskowych oraz podłoża w technologii izolacyjnej wg wytycznych OKE wraz z zapewnieniem materiałów.

 

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na utworzeniu 6-ciu stanowisk do prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów zawodowych w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych polegającego na odpowiednim wykonaniu przegród stanowiskowych oraz podłoża w technologii izolacyjnej wg wytycznych OKE wraz z zapewnieniem materiałów. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

 

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na utworzeniu 6-ciu stanowisk do prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów zawodowych w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych polegającego na odpowiednim wykonaniu przegród stanowiskowych oraz podłoża w technologii izolacyjnej wg wytycznych OKE wraz z zapewnieniem materiałów w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje następujące etapy prac:

1)  Tynkowanie i malowanie ścian:

a) przygotowanie ok. 140 m2 powierzchni ścian pod malowanie tj. zagruntowanie powierzchni, wyrównywanie powierzchni ściany i przygotowanie pod konstrukcję z płyt OSB, uzupełnienie braków w tynku, położenie gładzi, dotarcie, ponowne zagruntowanie;

b) dwukrotne pomalowanie ok. 140 m2 powierzchni ścian farbą akrylową, matową, koloru jasnoszarego

2) Przykrycie ścian płytami OSB o grubości 18 mm:

a) przygotowanie podłoża (konstrukcji pod ścianę z płyty OSB) tj. przykręcenie do ścian konstrukcji z profilów stalowych 50 x 50 mm za pomocą wieszaków (ze względu na krzywe ściany oraz kanał technologiczny ukryty za ścianą z płyt OSB konieczne jest odsunięcie się od kilku do kilkunastu cm od ściany); preferowany montaż wieszaków do ściany za pomocą kołków rozporowych o wymiarach 8 x 60 mm; przykręcenie płyt OSB do konstrukcji stalowej za pomocą wkrętów o długości co najmniej 25 mm;

b) pokrycie dwóch ścian płytami OSB o wymiarach: wysokość: 3,3 m i długość: 12 m;

c) pokrycie ściany płytami OSB o wymiarach: wysokość: 2,3 m i długość: 4,1 m.

3) Przykrycie boksów stanowiskowych płytami OSB o grubości 18 mm:

Ściany boksów o wymiarach: wysokość: 1,7 m i długość: 2,5 m w ilości: 5 sztuk. Płyty należy przykręcić do kształtownika stalowego o wymiarach 50 x 50 mm i długości 2,5 m. Kształtowniki mają być zabetonowane w posadzce na głębokości 0,5 m w odległości 2,45 m od ściany (od przykręconych płyt OSB na ścianie). Przy ścianie pokrytej płytami OSB ma znajdować się kantówka drewniana lub profil stalowy o wymiarach 50 x 50 mm tak, aby można było do nich przykręcić płyty OSB tworząc ścianę obustronną o długości 2,5 m i wysokości 1,7 m, przy czym płyty OSB mają być przykręcone dopiero od wysokości 0,3 m licząc od podłogi. Płyty OSB do konstrukcji stalowej przykręcone mają być na śruby M6 z łbem okrągłym, natomiast do kantówki drewnianej na wkręty o minimalnej długości 35 mm.

4) Wykonanie podłogi izolacyjnej typu dielektrycznego o wymiarach 12 m x 6m:

a) zerwanie istniejących płytek PCV z podłogi i ich utylizacja;

b) skucie posadzki na głębokości ok. 20 cm i wywiezienie gruzu;

c) uzupełnienie braków w podsypce piaskiem, zagęszczenie podsypki;

d) wykonanie wylewki na głębokości ok. 20 cm;

e) położenie nawierzchni elektrostatycznej - wykładziny typu tarkett koloru szarego lub podobny.

3. Wszystkie zapewnione przez Wykonawcę materiały użyte do prac budowlanych muszą być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana, ponadto, powinny posiadać certyfikaty/aprobaty techniczne/atesty lub inne dokumenty potwierdzające deklarację zgodności i dopuszczające do stosowania w budownictwie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pracowni szkolnej, w której planowane są prace remontowo-budowlane.

5. Oferent musi zapewnić minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały nie mniej niż 24 miesiące liczone od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 44190000-8 – Różne materiały budowlane

Kod CPV: 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

9. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy: do 15.01.2021 r.

Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

b) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty jedną lub kilka usług polegających na wykonaniu robót remontowo-budowlanych o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Oferent wypełnia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego („Wykaz zrealizowanych robót”).

c) dysponują potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1);

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 1).

 

VII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

 

VIII. Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

 

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

3) Wykaz zrealizowanych robót (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

1) Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie – strona Zamawiającego oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Urszula Marciniak – Koordynatorka projektu e-mail: u_marciniak@kswp.org.pl lub Agnieszka Zagnińska – Asystentka koordynatorki e-mail: a_zagninska@kswp.org.pl – telefon (41) 345 39 08.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

3. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.

5. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XII. Miejsce i termin składania ofert

1. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w biurze projektu Zamawiającego: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25 IIIp., 25-516 Kielce;

- listownie pod w/w adres;

- e-mailem na adres: u_marciniak@kswp.org.pl.

2.Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 31.12.2020 r. godz. 10.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w biurze projektu Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na utworzenie 6-ciu stanowisk dydaktycznych w pracowni maszyn
i urządzeń elektrycznych” - projekt „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.

 

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta
z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga - 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

 

XIV. Formalności po wyborze oferty

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym. Planowany termin podpisania umowy: najpóźniej do 15.01.2021 r.

2. Przed podpisaniem umowy wybrany Oferent zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych z podziałem na ich poszczególne etapy, który po zaakceptowaniu przez obydwie strony będzie stanowił załącznik do umowy.

3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

XV. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac, z zastrzeżeniem, że na zmianę terminu zakończenia robót budowlanych wyrazi zgodę Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

1) Wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź szkołę z innych przyczyn, niż te, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

2) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działania siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, które nie powstały z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań;

3) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy wykonanie robót.

 

XVI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę
w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania - przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie
w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

5. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

 

XVII. Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
w Końskich, adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”.

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 7/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 16.12.2020 r.

3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania ofertowego.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

6. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy KSWP będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce