Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji”

Data dodania: 15.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzony będzie w terminie od 27.04.2021 r. do 04.05.2021 r. do godz. 16:00.

Biznesplany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej (decyduje data nadania tj. datę stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu w Końskich ul. Stanisława Staszica 2A lub Starachowicach ul. Radomska 29, pokój 319 lub Kielcach Al. IX Wieków Kielc 6/24-25,  w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru: 

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

 

 

Biznesplan w ramach projektu „Giełda dotacji”

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Adres do wyboru w zależności od Biura projektu

w którym składany jest Biznesplan:

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa Biznesplan w 1 egz. w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz 1 egz. Biznesplanu w wersji w wersji elektronicznej na płycie CD.

KSWP dopuszcza w wyjątkowych przypadkach możliwość złożenia biznesplanu wraz z załącznikami w drodze elektronicznej  w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także w formie skanów dokumentów przesłanych e-mailem. Obowiązujący adres mailowy, na który należy przesłać pliki to kswp@kswp.org.pl (decyduje data wpływu na adres mailowy). Dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu

Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację

Załączniki wymagane do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Biznesplany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożone przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 Zapraszamy!

 Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                              

KSWP Kielce                                 

KSWP Starachowice

Karolina Jura

Agnieszka  Zagnińska                                      

Aneta Tomczyk

k_jura@kswp.org.pl

a_zagninska@kswp.org.pl               

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

Tel. 41 345 39 08                                                   

 

Tel. 41 275 35 45

Projekt „Giełda dotacji” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce