Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Data dodania: 08.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego prowadzony będzie od 09.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) powinien być złożony wraz z następującymi załącznikami:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie  o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),

c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych  w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej (decyduje data nadania tj. datę stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do Biur Projektu w 26 – 200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A lub 27-200 Starachowice ul. Radomska 29, pokój 319 (piętro III) lub 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25 (piętro III),  w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).

W przypadku składania Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i Nazwisko

Uczestnika/Uczestniczki projektu

Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Adres

 

 

 Wniosek o przyznanie \ wsparcia pomostowego „Giełda dotacji”

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Adres do wyboru w zależności od Biura projektu

w którym składany jest Wniosek:

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2A

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25

 

Uczestnik/Uczestniczka Projektu składa Wniosek w 1 egz. w wersji papierowej wraz z załącznikami.

KSWP dopuszcza w wyjątkowych przypadkach możliwość złożenia Wniosku wraz z załącznikami w drodze elektronicznej  w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także w formie skanów dokumentów przesłanych e-mailem. Obowiązujący adres mailowy, na który należy przesłać pliki to kswp@kswp.org.pl (decyduje data wpływu na adres mailowy). Dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem Wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych   do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

Zapraszamy!

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                              

KSWP Kielce                                 

KSWP Starachowice

Karolina Jura

Agnieszka  Zagnińska                                      

Aneta Tomczyk

k_jura@kswp.org.pl

a_zagninska@kswp.org.pl               

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

 

Tel. 41 345 39 08                                                   

 

Tel. 41 275 35 45

Projekt „Giełda dotacji” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce