Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Rozpoczynanie działalności gospodarczej – LGD

Data dodania: 30.12.2021 / Autor: Przemysław Sipika

Ruszyły nabory na bezzwrotne dotacje na założenie lub rozwój własnej działalności gospodarczej w ramach Lokalnych Grup Działania.

 

W ramach wsparcia można otrzymać dotację w wysokości 100.000 zł na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej, lub wsparcie nawet do 300.000 zł na rozwój już istniejącej firmy.

 

Rozpoczynanie działalności gospodarczej – LGD

 

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna:

 • mająca miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Lokalną Strategią Rozwoju),
 • nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS,
 • która w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

Forma i wysokość pomocy:

 • dotacja przyznawana jest w formie premii do 100.000 zł (kwota ustalano w LSR danej LGD),
 • 100% kosztów – brak wymaganego wkładu własnego,
 • środki pomocy wypłacane są w dwóch transzach; pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (premia), natomiast druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

 

Jakie są koszty planowane do poniesienia w ramach planowanej operacji?

 • koszty ogólne,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencjilub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakup rzeczy innych niż w/w, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013,
 • wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 

Warunki i zobowiązania:

 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej,
 • zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata),
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata),
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem.

 

Rozwój działalności gospodarczej – LGD

 

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, mająca miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajdującym się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Forma i wysokość pomocy:

 • wysokość pomocy wynosi: od 50 tys. zł  do 300 tysięcy zł na projekt/beneficjenta,
 • intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych,
 • operacja finansowana będzie w formie:
  • refundacji,
  • zaliczki w wysokości do 50% dotacji (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa).

 

Jakie są koszty kwalifikowane?

 • koszty ogólne,
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakup rzeczy innych niż w/w, w tym materiałów,
 • podatek od towarów i usług (VAT).

 

Wszystkie poniesione koszty muszą być uzasadnione z zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego.

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przeprowadzonych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 

 

Warunki i zobowiązania otrzymania dotacji:

 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy musi wykonywać łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie stworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • beneficjent jest zobowiązany do utrzymania utworzonego miejsca pracy przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem.

 

 

Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi konsultanci. Zapraszamy do kontaktu:

 

woj. świętokrzyskie:

Dorota Krajcarz, tel: 41 345 39 08, e-mail: d_krajcarz@kswp.org.pl

woj. łódzkie:

Anna Rurarz, tel: 42 298 66 01, e-mail: a_rurarz@kswp.org.pl

woj. mazowieckie:

Karolina Bryk, tel: 22 521 06 51, 502 925 472, e-mail: k_bryk@kswp.org.pl

woj. podkarpackie:

Krzysztof Drzymała, tel: 602 658 100, e-mail: k_drzymala@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce