Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! „Konkurs dotacyjny dla działań ekologicznych „RAZEM DLA KLIMATU”

Data dodania: 03.03.2016 / Autor: Mateusz Kania

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja ekologiczna.

Rodzaje przedsięwzięć:

a) edukacyjne i informacyjne

b) inwestycyjne z elementem edukacyjno- informacyjnym.

- realizowane na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego

Wnioskodawcy:

a) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i ich jednostki podległe;

b) organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej;

c) parki narodowe i krajobrazowe;

d) placówki oświatowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze;

e) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

f) osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną albo działające na rzecz ochrony środowiska.

Zakres tematyczny przedsięwzięć ze wskazaniem działań priorytetowych dla poszczególnych województw:

Województwo lubelskie

 • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych,
 • ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt,
 • zwiększenie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawę stanu sanitarnego powietrza,
 • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.

Województwo świętokrzyskie

 • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych,
 • dostosowanie rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych z ukierunkowaniem
  na utrzymanie i odtwarzanie elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochronnym i kulturowym,
 • zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych i zasobów genetycznych,
 • powiększanie obszarów leśnych, szczególnie na obszarach lessowych jako istotnego czynnika zapobiegania erozji gleb oraz rozwój funkcji ochronnych i turystycznych lasów,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów posiarkowych.

Województwo łódzkie

 • odbudowa naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony przed podtopieniami,
 • zapewnienie integralności krajowego systemu obszarów chronionych przez utrzymywanie drożności korytarzy migracyjnych tworzącego warunki do ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz przywrócenia i utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,
 • dostosowania struktury upraw, agrotechniki i gatunków w rolnictwie do występującego deficytu wód i zmian temperatury powietrza, oraz prowadzenie nawodnień użytków rolnych i gruntów leśnych,
 • zwiększanie lesistości z uwzględnieniem różnorodności gatunkowej drzewostanów, zwiększania powierzchni zadrzewień i zakrzewień,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (min. wykorzystanie znacznych zasobów wód geotermalnych).

Województwo mazowieckie

 • zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałanie osuwiskom i deficytowi wodnemu,
 • powiązanie systemu dolin rzecznych z systemem obszarów chronionych,
 • uwzględnianie problemu gwałtownych zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych wiatrów w inwestycjach budowlanych, transportowych i energetycznych,
 • rozwijanie alternatywnych źródeł produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na terenach wiejskich,
 • tworzenie systemów wczesnego ostrzegania mieszkańców

Intensywność wsparcia: do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 5.000 zł i nie więcej niż 30.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Termin składania wniosków: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.

 Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania środków unijnych są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://fdpa.org.pl/

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl  k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce