Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! „Konkurs dotacyjny dla działań ekologicznych „RAZEM DLA KLIMATU”

Data dodania: 03.03.2016 / Autor: Mateusz Kania

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja ekologiczna.

Rodzaje przedsięwzięć:

a) edukacyjne i informacyjne

b) inwestycyjne z elementem edukacyjno- informacyjnym.

- realizowane na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego

Wnioskodawcy:

a) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i ich jednostki podległe;

b) organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej;

c) parki narodowe i krajobrazowe;

d) placówki oświatowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze;

e) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

f) osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną albo działające na rzecz ochrony środowiska.

Zakres tematyczny przedsięwzięć ze wskazaniem działań priorytetowych dla poszczególnych województw:

Województwo lubelskie

 • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych,
 • ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt,
 • zwiększenie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawę stanu sanitarnego powietrza,
 • przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.

Województwo świętokrzyskie

 • ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych,
 • dostosowanie rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych z ukierunkowaniem
  na utrzymanie i odtwarzanie elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochronnym i kulturowym,
 • zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych i zasobów genetycznych,
 • powiększanie obszarów leśnych, szczególnie na obszarach lessowych jako istotnego czynnika zapobiegania erozji gleb oraz rozwój funkcji ochronnych i turystycznych lasów,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów posiarkowych.

Województwo łódzkie

 • odbudowa naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony przed podtopieniami,
 • zapewnienie integralności krajowego systemu obszarów chronionych przez utrzymywanie drożności korytarzy migracyjnych tworzącego warunki do ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz przywrócenia i utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,
 • dostosowania struktury upraw, agrotechniki i gatunków w rolnictwie do występującego deficytu wód i zmian temperatury powietrza, oraz prowadzenie nawodnień użytków rolnych i gruntów leśnych,
 • zwiększanie lesistości z uwzględnieniem różnorodności gatunkowej drzewostanów, zwiększania powierzchni zadrzewień i zakrzewień,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (min. wykorzystanie znacznych zasobów wód geotermalnych).

Województwo mazowieckie

 • zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałanie osuwiskom i deficytowi wodnemu,
 • powiązanie systemu dolin rzecznych z systemem obszarów chronionych,
 • uwzględnianie problemu gwałtownych zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych wiatrów w inwestycjach budowlanych, transportowych i energetycznych,
 • rozwijanie alternatywnych źródeł produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na terenach wiejskich,
 • tworzenie systemów wczesnego ostrzegania mieszkańców

Intensywność wsparcia: do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 5.000 zł i nie więcej niż 30.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Termin składania wniosków: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.

 Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania środków unijnych są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://fdpa.org.pl/

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl  k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce