Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla szkół

Data dodania: 03.03.2016 / Autor: Mateusz Kania

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno– przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a)    realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,

b)     doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

c)       doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez: 

a)  kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki 

b)  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

c)   wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a)    wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego 
c) doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • szkoły publiczne i niepubliczne,
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i forma składania wniosków od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

 

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub    41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce