Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy doradców zawodowych do składania ofert

Data dodania: 29.05.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Gotówka na start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji.

I. Zamawiający: 

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej usługi polegającej na dokonaniu oceny formularzy rekrutacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej z kandydatami do projektu „Gotówka na start”  

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

Część A: świadczenie usług dla biura projektu w Szydłowcu  

Część B. świadczenie usług  dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Radomiu 

Część C. świadczenie usług dla punktu informacyjno – rekrutacyjnego w Warszawie  

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przeprowadzenie na każde zamówienie Zamawiającego z kandydatami do projektu  rozmów kwalifikacyjnych oraz testów predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  a także oceny Formularzy zgłoszeniowych zgodnie z Kartą oceny formularza pod kątem realności, trwałości  i innowacyjności pomysłu na biznes oraz wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności związanych z profilem zamierzonej działalności oraz sporządzenie pełnego wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Do zadań doradcy zawodowego należeć będzie również przygotowanie testu predyspozycji wraz z kartą oceny zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

Z uwagi na pilotażowy charakter Projektu Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znana ostateczna liczba godzin rozmów z kandydatami do projektu i tym samym harmonogram spotkań i ich liczba w podziale na poszczególne części zamówienia.

Szacowana liczba minimalna uczestników Projektu wynosi 141, zakłada się również przeprowadzenie minimalnie 170 rozmów z kandydatami do projektu. Średnio na kandydata przeznaczone jest 2 godziny łącznie z oceną formularza zgłoszeniowego.

III. Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części):

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy,

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

IV.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
  • posiadają udokumentowane kwalifikacje kierunkowe z zakresu doradztwa zawodowego.
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego oraz świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

V. Oferta powinna zawierać: 

 •  adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
 •  cenę brutto za godzinę pracy doradcy zawodowego,
 •  CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWPwww.kswp.org.pl w zakładce: KARIERA/WSPÓŁPRACA),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, referencje itp.),

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części i dopuszcza złożenie Ofert przez jednego Oferenta na maksymalnie 2 dowolnie wybrane części.

VI. Kryteria wyboru

 • cena (70%);
 • doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego (15%) oraz doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (15%) 

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro w Szydłowcu
ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 14 czerwca 2013r. do godz. 12:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1) Nazwę i adres zamawiającego;

2) Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług doradczych podczas procesu rekrutacji
w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Formą zatrudnienia przewidywaną w projekcie będzie umowa zlecenie/dzieło.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;

2) Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację ww. opisanego zamówienia.

KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Piotr Binkiewicz;

Tel.: 48 617 13 49

E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce