Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń

Data dodania: 11.12.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu "Gotówka na start"

W związku z realizacja projektu „Gotówka na start”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie szkoleń z następujących zakresów tematycznych:

- Źródła finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Optymalizacja podatkowa Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Zatrudnianie pracowników – krok po kroku (obowiązki pracodawcy)

- Zarządzanie mała firmą

 

I. Zamawiający

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

 

II. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu, którzy założyli własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Gotówka na start”.

 

Szczegółowe warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzanie na każde zamówienie Zamawiającego szkolenia dla uczestników projektu „Gotówka na start” z następujących zakresów tematycznych:

- Źródła finansowania - Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Optymalizacja podatkowa - Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Zatrudnianie pracowników – krok po kroku (obowiązki pracodawcy)

- Zarządzanie mała firmą

Oferent w swojej ofercie powinien zaznaczyć, które z wyżej wymienionych szkoleń chciałby przeprowadzić. Zamawiający daje możliwość złożenia oferty na szkolenia na wszystkie cztery zakresy  tematyczne.

Przewidywana liczba osób objętych szkoleniami wynosi 141. Każda osoba może wziąć udział w maksymalnie trzech z wyżej wymienionych szkoleń.

Każde szkolenie realizowane będzie w 7 – 12 osobowych grupach wskazanych przez Zamawiającego. Każde szkolenie dla jednej grupy trwać będzie 2 dni po 5 godzin dydaktycznych (45 minut) dziennie, łącznie 10h/2dni. Liczba edycji wszystkich szkoleń, z czterech wyżej wymienionych zakresów, przez cały okres realizacji projektu  wynosi – 19.  Szkolenia odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w dni robocze w następujących po sobie dniach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wykonania usługi co najmniej 7 dni kalendarzowych wcześniej.

Miejscem realizacji szkoleń będzie miasto Szydłowiec, Radom lub Warszawa.

Do zadań trenera należeć będzie:

 

- prowadzenie szkolenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, terminie i o określonym zakresie tematycznym na każde zmówienie Zamawiającego;

- opracowanie konspektu szkolenia;

- opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z danego zakresu dla Zleceniodawcy (1 egzemplarz) w formie elektronicznej i papierowej;

- sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu razem z miesięczną ewidencją czasu pracy dokumentacji z każdego odbytego szkolenia, tj. listy obecności podpisanej przez uczestników szkolenia zgodnej ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego;

 

Z uwagi na pilotażowy charakter projektu „Gotówka na start” Zamawiający zaznacza, że na etapie tworzenia zapytania ofertowego nie jest mu znany ostateczny harmonogram szkoleń i liczba godzin w podziale na poszczególne szkolenia.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  –  od dnia zawarcia Umowy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 kwiecień 2015r.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zbieżnym z zakresem tematycznym szkoleń wskazanym w szczegółowych warunkach zamówienia.
 • posiadają udokumentowane wykształcenie będące potwierdzeniem nabytej wiedzy merytorycznej
  z zakresu objętego tematyka szkolenia;

 

V. Oferta powinna zawierać:

 • adres wraz z numerem telefonu Oferenta,
 • cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,
 • CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl w zakładce: WSPÓŁPRACA,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • informację o przeprowadzonych szkoleniach,

VI. Kryteria wyboru ofert:

 •  cena (70%.);

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty

X 70 = ilość punktów

Cena badanej oferty

 

 • doświadczenie w świadczeniu  usług będących przedmiotem zamówienia (30%);

Punkty za kryterium „Doświadczenie  w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia” obliczone wg następującego wzoru:

Do 1 roku – 10 pkt.

Od 1 roku do 3 lat – 20 pkt.

Od 3 lat do 5 lat – 30 pkt.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl i/lub telefonicznie.

 

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze projektu „Gotówka na start” (osobiście lub drogą pocztową) tj. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe w Szydłowcu ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 24 grudnia 2013 r. do godz. 16:00.

Na kopercie należy zamieścić:

1)  Nazwę i adres zamawiającego;

2)  Nazwę i adres wykonawcy;

3) Dopisek: „Oferta na zapytanie o świadczenie usług szkoleniowych w projekcie „Gotówka na start” Działanie 6.2 PO KL”.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

 

Kontakt

Osoba do kontaktu: Piotr Binkiewicz; Tel.: 48 617 13 49, e-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl

Biuro projektu: ul. Staszica 3H, 26-500 Szydłowiec, czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 16.00.

Podobne aktualności

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji...

Czytaj więcej

Listy rankingowe uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

23.05.2019

kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Piotrków Trybunalski

Czytaj więcej

Jubileuszowa edycja konferencji Investment & Finance...

22.05.2019

X edycja konferencji Investment & Finance Forum odbędzie się 29 maja w hotelu The Westin w Warszawie. Rewolucja cyfrowa w polskim sektorze...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce