Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert na dostawę usługi cateringowej dla uczestników projektu niePełnosprawni gotowi do pracy

Data dodania: 07.07.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „niePełnosprawni gotowi do pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na dostawę cateringowej usługi dla uczestników projektu w zakresie podanym poniżej.

Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

1. Przedmiot usługi:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, obejmująca 550 porcji obiadowych (drugie danie) dla uczestników projektu:

  • Warsztaty z psychologiem – 2 dni x 10 osób x 3 grupy  = 60 obiadów.
  •  Warsztaty z doradcą zawodowym – 3 dni x 10 osób x 3 grupy  = 90 obiadów.
  • Szkolenia: 2 szkolenia x 10 osób x 20 dni = 400 obiadów.

2. Forma dostawy:

Posiłki pakowane będą w opakowania jednorazowego użytku (osobno dla każdej osoby), do każdego posiłku załączone zostaną jednorazowe sztućce. Transport posiłków w wyznaczone przez Zleceniodawcę miejsce nastąpi w pojemnikach termoizolacyjnych.

3. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie lipiec – grudzień 2014 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie miasta Szydłowiec. Szkolenia/warsztaty będą odbywały się w grupach 10 osobowych.

Dokładne terminy i miejsce zapotrzebowania na usługę cateringową będą zgłaszane Dostawcy usługi na 5 dni przed planowanym szkoleniem/warsztatami.

4. Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto/brutto jednostkową posiłku (drugie danie),
  • formę płatności,
  • formę dostawy posiłków,
  • ofertę posiłków, przykładowe menu na 10 dni szkoleniowych.

5. Forma płatności:

Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego (na podstawie przedstawionego rachunku/ faktury) do 14 dni po realizacji każdej formy wsparcia.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście  do dnia 22.07.2014 r. do godziny 12:00 na adres Zamawiającego: Biuro Projektu 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3H.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2014 r., a wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

Dodatkowych informacji udziela Iwona Wojcieszak – Asystentka Koordynatora Projektu, tel.  48 617 13 49.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce