Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zatrudnienia opiekunek/opiekunów do dzieci

Data dodania: 12.11.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu „Czas na zmiany”

I. INFORMACJA OGÓLNA

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, zwane dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert, których celem jest wyłonienie opiekunek/opiekunów do dzieci związku z realizacją projektu ”Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica2 A; województwo świętokrzyskie

tel. 41 372 14 55; fax. 41 372 14 56

NIP: 658 12 20 917, REGON 290592085, KRS 0000020058

strona internetowa: www.kswp.org.pl

e-mail: kswp@kswp.org.pl

III. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności  wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie opiekunek/opiekunów do dzieci w ramach projektu „Czas na zmiany” .
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi
 3. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
 4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

V. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie realizowane w następujących okresach:

od XI 2013 r. do II 2014 r.

VI. OBOWIĄZKI WYKNOWACY

 1. Przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa, właściwych dla realizacji zadań niniejszego stanowiska pracy.
 2. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. Prawidłowe i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków.
 4. Zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej.
 5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. Bieżące informowanie o przeszkodach w realizacji zadań.
 7. Postępowanie zgodnie z zasadami etyki.
 8. Przestrzeganie praw dziecka.
 9. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka.
 10. Określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 11. Wykonywanie podstawowych czynności z zakresu higieny i pielęgnacji małego dziecka .
 12. Zaspakajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka.
 13. Udzielanie pierwszej pomocy.
 14. Odpowiedzialność za karmienie dziecka.
 15. Stosowanie odpowiednich form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka.
 16. Nawiązywanie i podtrzymywanie emocjonalnego kontaktu z dzieckiem.
 17. Stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania.
 18. Kształtowanie u dziecka pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków.
 19. Stymulowanie aktywności poznawczej dziecka, kształtowanie osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych.
 20. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem.
 21. Stosowanie zabaw wpływających na rozwój dziecka.
 22. Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu, informowanie o współfinansowaniu ze środków EFS, przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia projektu w ramach POKL.
 23. Stosowanie zasady równości szans, w tym zasady równości płci.
 24. Współpraca z kadrą zarządzającą projektu.
 25. Przestrzeganie ustaleń umowy

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

-   posiadają niezbędną wiedzę i min. 6 miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi (wykształcenie ponadgimnazjalne, pomaturalne, wyższe licencjackie lub magisterskie).

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykluczeniu z możliwości realizacji zamówienia podlegają Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru (załącznik nr 1), ponadto należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego); CV (załącznik nr 3) wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje (wykształcenie) oraz posiadane doświadczenie zawodowe.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpis złożony przez Wykonawcę powinien być opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora, dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 4. Oferta jest jawna za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 100%
 2. Maksymalna liczba punków za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
 3. Punkty będą obliczone wg poniższego wzoru:

 

           Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

P  =  --------------------------------------------------------------  x  100 pkt  

                            Cena brutto  badanej oferty

gdzie:

P  –  liczba punktów

1 pkt = 1 %

W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zakresie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, które nie mogą być wyższe od ofert złożonych przez nich uprzednio. 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze zamiejscowym Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 do dnia 26.11.2013 r., do godz.16:00 z dopiskiem na kopercie: „Projekt Czas na zmiany–opiekunka”.

OSOBY DO KONTAKTU:

Aneta Tomczyk tel: 0 41 275 35 45

Daniel Smuczek tel: 0 600 294 594

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania  KSWP, do zawarcia umowy. Stowarzyszenie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO POWYŻSZEGO ZAPYTANIA: 

 • Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty
 • Załącznik nr 2 –Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 • Załącznik nr 3 -CV

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce