Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego

Data dodania: 12.05.2014 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Młodzi na start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Młodzi na start”.

1.       Zamawiający:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

2.        Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 64 godzin doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych
w wieku od 18 do 30 lat. Doradztwo będzie prowadzone w formie grupowej tj. 4 grupy x 12 osób x 16 godzin na grupę.

3.       Cel doradztwa zawodowego:

Celem doradztwa zawodowego jest nabycie umiejętności autoprezentacji, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, podniesienie świadomości na temat zasad równego traktowania w zatrudnieniu, poznanie technik i narzędzi do aktywnego poszukiwania pracy.

4.        Termin usługi:

Czerwiec 2014 r., zajęcia będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Szczegółowy termin doradztwa zawodowego podany będzie na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.

5.        Miejsce realizacji usługi:

Staszów

6.    Warunki udziału w postępowaniu:

1. O przeprowadzenie doradztwa mogą ubiegać się trenerzy posiadający doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

2. Do oferty należy dołączyć:

- wykaz zrealizowanych usług, CV trenera,

- oferowana wysokość wynagrodzenia: należy podać cenę brutto oraz netto w zł za 1 godz. (lekcyjną).

7.     Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium (waga)

1.

Cena oferty (C)

50

2.

Dodatkowe kwalifikacje zgłoszonej osoby (D)

50

 1)       Cena oferty – podstawą będzie cena przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocena ofert z puntu widzenia tego kryterium, będzie obliczana według następującego równania:     

C=(Cmin/Cb)*Cw

gdzie: C – wartość kryterium ceny, Cmin najniższa cena zaoferowana w przetargu, Cb – cena badanej oferty, Cw – waga kryterium ceny.

 

2)       Dodatkowe kwalifikacje – podstawą będzie ocena przydatności przedstawionych kwalifikacji oferenta. . Ocena ofert z puntu widzenia tego kryterium, będzie obliczana wg następującego równania:  

D=(Db/100)*Dw

gdzie: D – wartość kryterium dodatkowych kwalifikacji, Db – ocena badanej oferty (wyrażona w skali od 0 do 100), Dw – waga kryterium dodatkowych kwalifikacji.

Dodatkowe kwalifikacje zgłoszonej osoby oznaczają kwalifikacje, których posiadanie nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia zajęć, jednakże mogą mieć znaczący wpływ na podniesienie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych. Preferencje Zamawiającego są w tej kwestii zgodne z ogólnym rozumieniem kwalifikacji tego rodzaju i obejmują m.in.:

- liczbę warsztatów z doradztwa zawodowego, które trener prowadził w ciągu ostatnich trzech lat ( do 5 warsztatów z doradztwa zawodowego – 8 punktów; więcej warsztatów z doradztwa zawodowego – 15 punktów);

- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z doradztwa zawodowego mierzone liczbą wszystkich prowadzonych przez trenera warsztatów ( do 10 warsztatów z doradztwa zawodowego – 8 punktów; powyżej 10 warsztatów z doradztwa zawodowego – 15 punktów);

- posiadanie formalnego przygotowania pedagogicznego, szczególnie w odniesieniu do nauczania osób dorosłych ( forma przygotowania niebędąca studiami pedagogicznymi – 5 punktów; studia pedagogiczne – 10 punktów);

- referencje od zleceniodawców warsztatów z doradztwa zawodowego, prowadzonych w przeszłości ( w liczbie do 3 zleceniodawców – 5 punktów; powyżej 3 zleceniodawców – 10 punktów).

Posiadanie przez nauczyciela ww. kwalifikacji powinno być potwierdzone kopiami odpowiednich dokumentów.

8.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.05.2014 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres: s_sikora@kswp.org.pl

9. Wykonawca/trener będzie zobowiązany do:

a) przygotowania szczegółowego programu doradztwa zawodowego,

b) sporządzenie jednej analizy z przeprowadzonego doradztwa zawodowego.

Informacje dodatkowe:

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2.Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4.KSWP zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych.

5.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną  w rozumieniu Ustawy  o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub  tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce