Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 25.10.2019 r.

Data dodania: 25.10.2019 / Autor: Mateusz Kania

DOTYCZĄCE REALZIACJI USŁUGI SZKOLENIA (KOD CPV 80500000-9)

w ramach Projektu „Szansa na nowy start” RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; Działanie X.2 „Rozwój pracowników i rzedsiębiorstw”; Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

I.  ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

 II. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

III.   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zrealizowanie usługi szkolenia z zakresu „Social media - Content Marketing”, potwierdzającego uzyskane kompetencje (zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020 w czterostopniowym procesie: etap 1 – zakres, etap 2 - wzorzec, etap 3 – ocena, etap 4 – porównanie).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Łódź, dla 15 Uczestników Projektu (UP).

2. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należące do jednej z poniżej wymienionych grup:

i. osoby przewidziane do zwolnienia,

ii. osoby zagrożone zwolnieniem,

iii. osoby zwolnione.

3. Realizacja szkolenia pozwoli na nabycie lub podniesienie kompetencji UP zwiększających szanse UP na rynku pracy.

4. Szkolenie będzie realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Działanie takie oprócz pozytywnego wpływu na efektywność wsparcia zapewni zachowanie zasad równości  szans i niedyskryminacji oraz równości Kobiet i Mężczyzn w dostępie do  oferty wsparcia-szkoleń.

5. Szkolenie w ramach projektu zakończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje UP.

6. Szkolenie będzie trwało 100 godzin dydaktycznych i spełniać będzie następujące wymagania czasowe:

a)       czas trwania zajęć 6-8 godzin dydaktycznych  w ciągu dnia,

b)       minimum 2 przerwy kawowe 10-minutowe w trakcie zajęć w ciągu dnia,

c)       minimum jedna 20-30 minutowa przerwa obiadowa w trakcie zajęć w ciągu dnia,

d)       Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć także w sobotę.

e)       Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia:

-          Definicja e-marketingu, social media.

-          Definicja potrzeby i produktu. Podstawy technik sprzedaży.

-          Psychologia marketingu. Neuromarketing.

-          Promocja i wizerunek marki. Tworzenie treści.

-          Portale ogłoszeniowe, społecznościowe, aukcje, katalogi internetowe.

-          Prezentacje multimedialne w wykorzystaniu promowania produktu- ćwiczenia praktyczne

-          Komunikatory internetowe. Narzędzia social media.

-          Zarządzanie relacją z klientem/ budowanie długotrwałych relacji z klientem.

-          Style interpersonalne w odniesieniu do typu/ postaw handlowca-negocjatora.

-          Typy klientów/ trudny klient. Clienting

-          Spam. Działania korygujące.

-          Programy partnerskie. Pomiar skuteczności wykorzystywanych narzędzi social media.

Szkolenie zamknięte, stacjonarne z wykorzystaniem elementów indywidualnej i grupowej pracy Uczestnika.

7. Termin realizacji usługi: listopad 2019r.

Podany termin może ulec przesunięciu, z zastrzeżeniem, ze szkolenie musi skończyć się przed 10.12.2019 r.)

8.Celem zamówienia jest wybór Oferenta, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenie z zakresu „Social media - Content Marketingu”  zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników/czek.

9. Celem szkolenia nabycie kompetencji z zakresu social media- content marketing określone raportem walidacji na podstawie testów Pri i Post testów.

IV. WSPÓLNY KOD CPV:

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.

V. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA WYNIKAJĄCE Z PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Social Media - Content Marketingu” w Łodzi dla 15 Uczestników Projektu.

2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry: wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego  szkolenia.

3. Przygotowanie programu zajęć zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w niniejszej procedurze.

4.  Opracowanie i dostarczenie programu szkolenia (uwzględniającego opis szkolenia zawarty w zapytaniu), testów początkowych i końcowych, w terminie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego szkolenia.

5. Opracowanie i przygotowanie do przekazania dla każdego UP materiałów szkoleniowych w postaci skryptu lub zakup podręczników dla uczestników/uczestniczek szkoleń zgodnie z tematyką szkolenia.

6. Zapewnienie warunków lokalowych z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, tj. sali szkoleniowej spełniającej zasady BHP, wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne odpowiadające potrzebom grupy docelowej. Sal odpowiednio wyposażonych we wszystkie sprzęty i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć, m.in. miejsca siedzące w ilości min. 16 szt. (15 UP + osoba prowadząca zajęcia). Sala pozbawione barier architektonicznych i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażone w komputer, rzutnik itp. Sala zostanie odpowiednio oznaczone zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, iż lokalizacja Sali wykładowej będzie się znajdowała w ścisłym centrum Łodzi z uwagi na łatwiejszy dostęp komunikacyjny osób z niepełnosprawnością.

7. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenera/trenerów (preferowane minimum dwóch trenerów prowadzących).

8. Zapewnienia cateringu dla UP (obiad dwudaniowy + serwis kawowy) przez cały okres realizacji szkolenia.

9. Informowanie Zamawiającego w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników, innego rodzaju problemach lub zaległościach.

10. Dokumentowanie prowadzonego szkolenia poprzez: harmonogram zajęć, listy obecności, dzienniki zajęć, testy, certyfikaty/zaświadczenie wg. wzoru MEN, ankiety oceniające jakość i przydatność szkolenia, ankiety oceny wykładowców, Raport z ewaluacji, zawierające odpowiednie ologowanie, wynikające z Wytycznych dotyczących promocji.

11. Przygotowanie UP do nabycia kompetencji podczas egzaminu wewnętrznego, jakie zostaną zorganizowane po ukończeniu szkolenia przez UP.

12. Przesłanie w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia dokumentów potwierdzających ich odbycie.

13. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji szkolenia w oparciu o Wytyczne
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym unikanie podziału zawodów na zawody dedykowane stereotypowo.

14. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.

15.  Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (np. dojazd, nocleg, itp.)

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie.

2. Zapewniają wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym  minimum jednego trenera spełniającego poniższe wymagania:

a) legitymujący się wykształceniem wyższym lub certyfikatami lub zaświadczeniami umożliwiającymi przeprowadzenie danego szkolenia w zakresie tematyki szkolenia

b) Posiada doświadczenie praktyczne min. 300 godz. umożliwiające przeprowadzenie wskazanego szkolenia, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym doświadczenie zawodowe musi być w danej dziedzinie/ pokrewnej/ równoważnej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w Formularzu oferty w tabeli nr 1 musi wykazać, że trener, który będzie zobowiązany do prowadzenia szkolenia, spełnia warunki opisane powyżej. Przez dziedzinę równoważą rozumie się usługi o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki ww. Ponadto załącza CV trenera.

3. Dysponują potencjałem technicznym tj. zapewnią salę szkoleniową spełniającą wymagania, opisane w zobowiązaniach wykonawcy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

4. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest w stanie zabezpieczyć kwotę przeznaczoną na realizację szkolenia w wysokości min. 25 tysięcy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany będzie, przedłożyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości zapewniającej wykonanie zlecenia, czego potwierdzenie będzie stanowić  saldo rachunku bankowego.

6. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. min. 1800 godzin udokumentowanego doświadczenia w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące bezpośrednio przed złożeniem oferty.

7. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

UWAGA: Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Oferenta wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek,

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Należy do niej załączyć:

- Wykaz doświadczenia zawodowego Oferenta z prowadzenia szkoleń (tabela nr 2 Formularza oferty) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze tematycznym, zbieżnym z przedmiotem zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

- Kopie rekomendacji/referencji/ umów wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia zajęć w przedmiocie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta; 

- Curriculum Vitae trenera (Załącznik nr 3);

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2);

- potwierdzenie salda rachunku bankowego należącego do Oferenta - umożliwiającego zabezpieczenie usługi.

- Program szkolenia, uwzględniający opis szkolenia zawarty w zapytaniu (na końcu programu należy podać propozycję podręcznika/podręczników, które będą przydatne dla uczestników/uczestniczek szkolenia – min. 1 – max. 2 pozycje książkowe).

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami.
W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób samozatrudnionych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta powinna zawierać cenę brutto wyrażoną w złotych polskich obliczoną przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

8. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Nowak – Koordynatorka projektu - telefon (41) 260 46 16 lub Weronika Wysmyk – Asystentka koordynatorki projektu – telefon (44) 647 48 08.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. K1 – Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt.)
  2. J- Jakość 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt.)

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%).

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + J

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:

K = (Cmin:C) x 60% x 100

K – liczba punktów uzyskanych za kryterium ceny

Cmin – cena brutto najniższa spośród ważnych ofert

C – Cena brutto  badanej oferty

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „jakość” Oferent musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie danego szkolenia.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę, należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych, w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Oferent wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych wypełnia w Formularzu oferty tabelę nr 2. Oferent nie może wskazać usług, które wykazał w tabeli nr 1.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

J = (J0 : Jmax) x uzyskane pkt  gdzie:

J – liczba punktów przyznana danej ofercie,

J0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,

Jmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:

1800h – 2500h – 10 pkt

2501h – 3000h – 20 pkt

3001h – 3500h – 30 pkt

3501h i więcej – 40 pkt

Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + J) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający przeprowadzi negocjacje.

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 26-200 Końskie,   ul. Staszica 2A lub

- listownie pod w/w adres lub

-  e-mailem na adres a_nowak@kswp.org.pl.

2. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.11.2019 r.  do godz. 9:00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego lub listownie powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia  zapytanie ofertowe
nr  1/ RPLD.10.02.02-10-0018/18–– projekt „Szansa na nowy start”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Zapytanie ofertowe nr 1/ RPLD.10.02.02-10-0018/18 W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Oferent składa zeskanowaną Ofertę, tj. komplet zeskanowanych dokumentów spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy.

Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do siedziby Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy.

5. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

6. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu) z zastrzeżeniem pkt.6

6. Oferent przyjmuje do wiadomości, że jest świadomy, że wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu. W związku z powyższym odroczenie terminu zapłaty spowodowane opóźnieniem przekazania środków EFS z przyczyn niedotyczących Zamawiającego nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Oferenta odsetek za czas opóźnienia lub odszkodowania.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

8. Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut.

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Dokumenty osób/firm, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

11. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku nie przestrzegania przez Oferenta zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie;

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku realizowania przez Oferenta umowy niezgodnie z harmonogramem;

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Oferenta – w przypadku nie wykonywania przez Oferenta zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Oferenta;

e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Oferenta odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

f) Zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Oferenta nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do...

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

30.06.2022

Biuro Skarżysko Kamienna w dniu 01.07.2022 r oraz 04.07.2022 r będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla...

27.06.2022

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce