Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2022/IOB

Data dodania: 15.07.2022 / Autor: Mateusz Kania

na dostawę dysków przenośnych w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 6581220917

REGON 290592085

Tel: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Strona internetowa: http://kswp.org.pl/

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Iwona Stanik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: (41) 260 46 14

I. Postanowienia ogólne

1. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021. Voucher na działania mające na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB finansowany jest z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w 85% ze środków publicznych.

2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wytycznych dotyczących procesu rozliczania vouchera w ramach Umowy nr IR-XI-IOB/7/2021.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

4. Celem postępowania jest wybór Wykonawcy, który dostarczy do Zamawiającego dysk przenośny – 6 szt.. Dostawa jest realizowana w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”. Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 15.07.2022 r. na stronie Zamawiającego: http://kswp.org.pl

6. Kategoria ogłoszenia

Dostawy

7. Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

8. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, miejscowość: Końskie

II. Warunki prowadzonego postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)       Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach.

2)       Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)       Odrzucenia oferty, jeżeli:

a)     nie zawiera ceny;

b)     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy;

c)     jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przedmiotu zamówienia;

d)     nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;

e)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

f)      została złożona przez Wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. dysków przenośnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 30230000-0  Sprzęt związany z komputerami

Kod CPV: 30234000-8  Nośniki do przechowywania

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wyboru Wykonawcy nastąpi do 5 dni roboczych od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania Oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Termin podpisania umowy: do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30 września 2022 roku.

6. Budżet zamówienia

1 672,80 PLN brutto

IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Brak

V. Dodatkowe warunki

Brak.

VI. Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     udziale w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu udziałów lub akcji spółki kapitałowej,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e)     pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w stosunku pracy w okresie ostatnich 3 lat od dnia ogłoszenia naboru
(tj. od dnia 15.07.2021 r.).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Wykonawcą nie może też być inna Instytucja Otoczenia Biznesu korzystająca ze wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie zawarte w „Formularzu oferty”.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty/oświadczenia:

1)       Formularz oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3)       Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (spełniająca minimalne wymagania określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego).

4)       Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisywana przez osoby inne niż ujawnione w dokumencie rejestrowym, upoważnione
do reprezentacji.

5)       W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.

6)       Dokument rejestrowy w przypadkach, gdy Zamawiający nie może go uzyskać z bezpłatnych, dostępnych w języku polskim baz danych rejestrowych np. https://ems.ms.gov.pl/ i/lub https://prod.ceidg.gov.pl/.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

2. Zamawiający dopuszcza przekazanie pytań wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail na adres i_stanik@kswp.org.pl).

3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert.

6. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Iwona Stanik, tel. 41 260 46 14.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem „Formularza oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. VII niniejszego zapytania ofertowego.

3. Oferta musi:

a)     zawierać nazwę Wykonawcy oraz dane teleadresowe,

b)     posiadać datę sporządzenia,

c)     być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi (np. KRS/CEIDG/inne rejestry odpowiednie dla danego państwa) lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku braku możliwości weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach informacji nt. osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji, wymagane jest przedstawienie dokumentu poświadczającego umocowanie prawne danej osoby do podpisania oferty. Podpis na ofercie powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią imienną.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.

6. Zaleca się, aby dokumenty drukowane były spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy:

1)       W formie pisemnej (papierowej) dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie. Biuro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 12/2022/IOB”,

lub

2)       przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail i_stanik@kswp.org.pl, w tytule wiadomości e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 12/2022/IOB”. Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem poczty email należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Termin składania ofert: do 29.07.2022 r. do godz. 10:00.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.

5. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany zgodnie z danymi podanymi w ofercie. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu.

6. Brak odpowiedzi Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Wykonawcę.

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Przy ocenie ofert zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, tj. Zamawiający:

1)       Dokona oceny wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny punktowej.

2)       Dokona zbadania, czy oferta oceniona jako najbardziej korzystna nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczeń, lub dokumenty będą niekompletne albo zawierać błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, nie krótszym niż dwa dni robocze, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.

3)       W przypadku uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie oraz stwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona wyboru oferty i wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy.

4)       W przypadku gdy Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełni
je niewłaściwie Zamawiający dokona odrzucenia oferty i przystąpi do badania kolejnej oferty z najwyższą liczbą punktów powtarzając czynności opisane w podpunkcie 2) i 3).

3. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana, na podstawie jednego kryterium: CENA - waga 100%

a)     Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:

C = [CN / CB] x 100

C      – liczba punktów dla kryterium „Cena”

CN        – najniższa oferowana cena

CB     – cena badanej oferty

b)     Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

c)     Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d)     Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.

e)     W kryterium „Cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.

4. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w podanym kryterium.

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100,00 pkt.

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

XII. Formalności po wyborze oferty

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz warunki zmiany umowy

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

XIV.    Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres
ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP 6581220917, REGON 290592085, telefon: 41 375 14 55.

2. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

XV.  Wykaz załączników

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 3: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 4: Wzór umowy.

Załącznik nr 5: Obowiązek informacyjny KSWP.

Zapytanie ofertowe 12/2022/IOB

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce