Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RR/2017 z dnia 23.10.2017 r. w trybie rozeznania rynku

Data dodania: 23.10.2017 / Autor: Mateusz Kania

dotyczące wyboru dostawcy tabletów (kod CPV - 30213200-7)

w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

Fax: 41 375 14 56

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa 80 tabletów stanowiących materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Wskazanie materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w Specyfikacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w Specyfikacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1). Oferent ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo
do odrzucenia oferty.

Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga udzielenia przez wybranego Oferenta gwarancji na dostarczony sprzęt wg. Specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1, licząc od dnia dostarczenia sprzętu.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski.

Zakup realizowany jest w ramach projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30213200-7 – Komputer tablet.

Termin realizacji zamówienia.

Planowany termin realizacji Zamówienia: do 10 listopada 2017 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postepowaniu mogą brać udział podmioty, które:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2);

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2);

c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 3 do Formularza oferty). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Należy do niej załączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3) oraz materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i czytelnym podpisem Oferenta.

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oferowanych przedmiotów, wyrażoną w złotych polskich.
Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (m.in. koszty dostawy).

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

7.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami  i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Pasieka – Koordynatorka projektu lub Małgorzata Ciaś – Asystentka koordynatorki
– telefon (41) 375-14-55.

V. KRYTERIA OCENY

W postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem następujących kryteriów,

• cena – 100 pkt;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

----------------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.  Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oferty:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
 26-200 Końskie, ul. Staszica 2A;

-    listownie pod w/w adres;

-    e-mailem na adres a_pasieka@kswp.org.pl

2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 31.10.2017 r.

     Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Projektu powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta dotycząca zakupu i dostawy tabletów” – projekt Nowa Jakość Kształcenia efektem zatrudnienia”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4.  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

VII.  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3.  Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

4.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5.  Zamawiający zastrzega, iż termin płatności wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury.

6.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce